Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изпрати на ръководителя на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на ЕИСС“ и на отдел „ЕИСС“ протокола от заседанието на Съвета за партньорство, касаещ електронното

5 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение Протокол № 3/20.07.2020 г. на Общото събрание на Съвета за партньорство към ВСС и го изпрати на ръководителя на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, по компетентност, както и на отдел „ЕИСС“ при ВСС, ведно с приложенията отнасящи се до темата за електронно правосъдие и конкурсите за повишаване и преместване на магистрати, както следва:

- Регламент ЕС № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23.07.2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО;

- Пътна карта за изпълнението на Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014 г.-2020 г.;

- Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014 г. – 2020 г.;

- Предложения от съдия Анелия Янева, представител на съдиите, нечленуващи в съсловни организации, изготвени след допитване до съдии от СРС, СГС и САС.

Пленумът на ВСС изпрати протокола от заседанието на Съвета за партньорство и предложенията от съдия Янева на работната група, сформирана във връзка с актуализиране на Наредба № 1 от 09 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за изборна административни ръководители в органите на съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд