Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС актуализира Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия

10 ноември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет актуализира Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия. Колегията създаде нови разпоредби в раздел IX „Относно съдиите и съдебните служители“, където т. 4, т. 5 и т. 6 са редактирани, както следва:

         т. 4 „Указва на административните ръководители на съдилищата да продължат с изготвянето на график на работа на съдиите и съдебните служители в съда, съобразно епидемичната обстановка в съответния регион и броя на заболелите магистрати и съдебни служители в съответния орган на съдебна власт, при ротация на групите съдии и служители, до момента, в който Националният оперативен щаб и Правителството на България обявят, че опасността от зараза с COVID-19 е отминала.“

         т. 5 „При изготвяне на графиците да се преценява възможността за разглеждане на всички насрочени дела, с оглед конкретната епидемична обстановка в съответния регион и броя на заболелите магистрати и съдебни служители в съответния орган на съдебна власт, като се съобразява следното относно съдиите и служителите, които са повече от двама в помещение:

         - В кабинетите на съдиите да работят не повече от 2-ма и то само, ако е възможно осигуряване на разстояние между тях не по-малко от 2 метра и наличие на възможност за проветряване (помещения с прозорци) и постоянна дезинфекция;

         - В службите, деловодствата и канцелариите да работят толкова служители, колкото е възможно при спазване на разстояние между тях от минимум 2 метра и при наличие на възможност за проветряване (на помещения с прозорци) и постоянна дезинфекция.

         т. 6 Задължава съдиите и съдебните служители, които не са дежурни и в графика за деня, поради това не са в съда, да бъдат на разположение в рамките на работното време на съда, за да могат да се явят при възникнала необходимост, до отпадане на риска от заразата с COVID-19.

         Добавена е нова т. 7 „При необходимост и въз основа на обективни данни за разпространението на заразата с COVID-19, сочещи на увеличение броя на заболелите в съответния съдебен район и/или в органа на съдебната власт, административният ръководител може да вземе решение да се отсрочват насрочените производства, да не се провеждат открити съдебни заседания и да се разглеждат само дела с неотложен характер, посочени в чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт, за определен от него разумен срок.

         Заповедите на административния ръководите по приложението на раздел IX, т. 7 незабавно да бъдат обявявани на интернет сайта на съответния орган на съдебната власт и изпращани на ВСС за публикуване.“

         Останалите разпоредби в раздел IX се запазват като се променя номерацията им.

С решението на Колегията е приета за сведение Обобщена справка и регистър на отложените по обективни причини дела в периода 01.10.-31.10.2020 г. Постъпила е информация от 73 съдилища от всички нива на съдебната система, за общ брой 184 дела, заведени в регистрите на органите по т. II. 6 от Правилата. Приета бе също Справка от съдилищата във връзка с разпространение на COVID-19 към 09.11.2020 г., когато заболели са 84 съдии и 169 съдебни служители, а поставените под карантина са 71 съдии и 165 съдебни служители.

Приети за сведение са също писма от административните ръководители на Окръжен съд – Хасково, Районен съд – Сливница, и Административен съд – Смолян, относно случаи на заболяване или поставени под карантина, както и по изпълнението на Правилата.

Съдийската колегия прие за сведение получените Позиция на Висшия адвокатски съвет срещу обявяване на съдебна ваканция в периода 15.11.2020 г. – 31.12.2020 г., Позиция на Софийски адвокатски съвет против подготвяната законодателна промяна, предвиждаща преустановяване на съдебните заседания в съдилищата за период от 15-ти ноември до 31-ви декември 2020 г., както и Декларации от Адвокатска колегия – Смолян, от Адвокатска колегия – Стара Загора, от Адвокатска колегия – Разград, от Адвокатска колегия – Пловдив, от Адвокатска колегия – Варна, Адвокатска колегия – Плевен и Адвокатска колегия - Русе.  

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд