Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра Мария Караджова за административен ръководител – председател на Районен съд – Асеновград

10 ноември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 8 гласа „за“ и 4 гласа „против“ Мария Караджова за административен ръководител – председател на Районен съд – Асеновград. Тя е получила подкрепа и от Общото събрание на съдиите при Районен съд – Асеновград.
Съдия Караджова има над 19 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. С решение на ВСС е назначена на длъжност „съдия“ в Районен съд – Асеновград през 2001 г., след което от 26.01.2015 г. е заместник-председател на съда, а от 14.07.2020 г. е определена за и. ф. председател. Тя кандидатства за длъжността с желание за професионално развитие и с увереност да се справи със задълженията и отговорностите, въз основа на детайлното познаване на дейността на съда и неговия колектив, натрупания административен опит и готовност да осигури приемственост за продължаване на добрите практики.

Мария Караджова предлага актуализиране на вътрешните правила в съответствие със спецификата на работа на Районен съд – Асеновград, своевременно обсъждане и разрешаване на всеки възникнал проблем, включително от Общото събрание на съдиите, анализиране и обобщаване на актовете на въззивна и касационна инстанция с цел уеднаквяване на съдебната практика. Кандидатът акцентира на необходимостта периодично да се актуализира интернет страницата на съда и се увеличи обемът на предоставяната информация, като се включи такава за изпълнителни дела. Обръща се внимание на взаимодействието с медиите и се предлага създаване на медийна стратегия, за да се подобри общественото разбиране за спецификата на съдебната дейност. Приоритет за нея е управлението на финансовите средства и провеждане на политика на разумни разходи. Като основен проблем се посочва сградният фонд на Районен съд – Асеновград, чието разрешаване се свързва с преместване на всички помещения в една сграда, за което са отпуснати необходимите финансови средства.

Въпроси към кандидата поставиха Красимир Шекерджиев, Боян Новански, Даниела Марчева, Цветинка Пашкунова, Олга Керелска и Севдалин Мавров – членове на ВСС, които поискаха информация за затрудненията в работата на съда и необходими ли са допълнителни мерки, поради пандемията от COVID-19, за работата с Единната информационна система на съдилищата, възможностите за увеличаване на събираемостта на вземанията, относно реформата на съдебната карта и използването на видеоконференцията при разглеждане на дела.

Подкрепа за кандидатурата на съдия Караджова заявиха Атанаска Дишева, Цветинка Пашкунова, Севдалин Мавров, Олга Керелска – членове на ВСС, и Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, като отбелязаха, че притежаваните от нея професионални и нравствени качества съответстват на изискванията на Закона за съдебната власт, и се позоваха на заявената от кандидата мотивация – дългогодишната ѝ работа в съда и натрупания административен опит. Обърнато бе внимание на проявените от нея лидерски качества, много добро познаване и демонстрираната съпричастност с проблемите на съда, на нейната визия за тяхното решаване, както и на дадената подкрепа от съдиите в Общото събрание на съда.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд