Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС даде съгласие допълнителни средства за трудови възнаграждения в органите на съдебната власт

19 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2020 г. даде съгласие за извършване на вътрешнокомпенсирани промени в размер на 825 255 лв между бюджетите на органите на съдебната власт. С още 6 300 043 лв. от неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт се увеличава същия параграф § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“.

Пленумът на ВСС даде съгласие за извършване на вътрешно компенсирани промени, като увеличи посочения параграф с 13 957 012 лв. чрез намаляване на бюджета на ВСС по параграфи „Други възнаграждения и плащания на персонала“ „Издръжка на Висшия съдебен съвет“ и „Придобиване на ДМА“.

С тези средства ще се осигурят трудовите възнаграждения до края на годината и изплащане на допълнителни трудови възнаграждения в органите на съдебната власт. Средствата за изплащане на ДТВ са формирани като фонд на база една и половина основна заплата плюс ранг, а за специализирането структури в размер на три основни заплати, които ще се изплащат съгласно Правила за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения.

Пленумът на ВСС даде съгласие административните ръководители на органите на съдебната власт да упражняват правомощията си на основание чл. 7, във връзка с чл. 9 от Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения (приети с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 29/22.11.2018 г., изм. и доп. с решение на ПВСС по протокол № 13/13.06.2019 г., изм. и доп. с решение на ПВСС по протокол № 28/21.11.2019 г.). Размерът на възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения“ на ЕБК за 2020 година.

Пленумът упълномощи Комисия „Бюджет и финанси“ да определи размера на средствата за лицата по чл. 7, ал. 2 от ПОИСДТВ – председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Главния прокурор на Република България, директора на НСлС, директора на НИП, главния инспектор на ИВСС и главния секретар на ВСС.  .

Пленумът даде съгласие административните ръководители на Апелативния специализиран наказателен съд и Специализирания наказателен съд да упражнят правомощията си, съгласно Правилата за индивидуална оценка на резултатите от дейността на съдиите и съдебните служители в Апелативния специализиран наказателен съд и Специализирания наказателен съд за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения по чл. 233, ал. 6, изречение второ и чл. 345, ал. 5 от Закона за съдебната власт.

Съответно бе прието решение административните ръководители на Апелативната специализирана прокуратура, Специализираната прокуратура и Следствения отдел на Специализираната прокуратура да упражнят правомощията си, съгласно Правилата за индивидуална оценка на резултатите от дейността на магистратите и съдебните служители в Апелативна специализирана прокуратура, Специализирана прокуратура и Следствения отдел на Специализирана прокуратура за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения по чл. 233, ал. 6, изречение второ и чл. 245, ал. 5 от ЗСВ.

Размерът на средствата е в рамките на утвърдените бюджети по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ на ЕБК за 2020 г.

Пленумът на ВСС даде съгласие за корекции по бюджета на ВСС и Националния институт на правосъдието с  179 457 лв. за осигуряване на средства за възнагражденията на 102 кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи от випуск 2020/2021 г. за периода 30.11.2020  г. – 31.12.2020 г.

С 58 965 лв. е увеличен бюджета на НИП с цел осигуряване на средства за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване на кандидатите за младши съдии, прокурори и следователи.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд