Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие резултатите от изпълнението на одитни ангажименти за даване на увереност в Апелативен съд – Варна, Районен съд – Благоевград, Районен съд – Харманли и Районен съд - Хасково

19 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие резултатите – констатаци, изводи и препоръка от изпълнението на одитните ангажименти за даване на увереност в Апелативен съд – Варна, Районен съд – Благоевград, Районен съд – Харманли и Районен съд - Хасково.

Пленумът на ВСС одобри изпълнението на препоръките от Апелативен съд – Варна, свързани с актуализацията на Вътрешните правила за осъществяване на контрол на процесите на събиране, връщане на недължимо внесени държавни такси, както и погрешно постъпили суми по набирателната сметка на съда, утвърдени са Вътрешни правила за организацията и контрола за събиране на държавни такси, наложени глоби и съдебни разноски и е извършен преглед на всички налични суми, като съдебни гаранции и обезпечения по набирателната сметка на съда.

Одобрен е плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд – Благоевград за изпълнението на препоръката от одитния доклад за извършване на преглед и актуализация на вътрешните правила, с цел да бъдат съобразени със ЗФУКПС и методологията за вътрешен контрол, и да бъдат осигурени условия за законосъобразно протичане на дейностите в съда.

Пленумът на ВСС одобри изпълнението на препоръките от Районен съд – Хасково извършени по време на одитния ангажимент. Те са свързани с актуализиране, допълнение и отмяна на вътрешни правила и процедури, за които е констатирано несъответствие с нормативните разпоредби и неадекватни контроли.

Одитните ангажименти са проведени в съответствие с утвърдения, с решение на ПВСС по протокол № 2/30.01.2020 г., годишен план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ и заповеди на представляващия ВСС. При изпълнението им е извършена оценка на адекватността и ефективността на вътрешния контрол по отношение на управлението на риска в одитираните процеси; надеждността и всеобхватността на финансово-счетоводната информация, опазването на активите и и съответствието с нормативните изисквания и утвърдените вътрешни правила и процедури при осъществяване на бюджетния процес, управлението на човешките ресурси и изпълнението на одитираните процеси в специализираната администрация.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд