Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът упълномощи представляващия ВСС за провеждане на обществени поръчки и взе решение за безвъзмездно прехвърляне на активи по баланса на органи на съдебната власт

19 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе обществени поръчки, както следва:

         - с предмет: „Изработване на печатни материали за нуждите на ВСС“ чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 и следващи от ЗОП на стойност до 17 530 лв. без ДДС, както и да възложи същата, като подпише договор с избрания изпълнител или да прекрати договора;

         - с предмет „Осигуряване на виртуална IP свързаност за нуждите на ВСС и съдилищата“ при прогнозна стойност 2 160 000 лв. без ДДС, да сключи договор с определения за изпълнител или да прекрати процедурата, както и с право по чл. 7, ал. 1 от ЗОП и чл. 11, ал. 2, т. 8 от Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация, да определи длъжностно лице от ВСС за възложител, с правата предоставени му с настоящото решение“.

         Пленумът на ВСС даде съгласие, на основание чл. 11, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, получените активи в изпълнение на Договор № ВСС – 8065/07.08.2020 г. да се прехвърлят безвъзмездно за управление на органите на съдебната власт. В изпълнение на Договора „Информационно обслужване“ АД е извършило доставка на 80 бр устройства, както и инсталация и осигуряване на свързаност на 69 бр. устройства.

         Пленумът на ВСС отложи за следващо заседание обсъждането на предложението за сключване на договори за наем на оборудвани помещения за разполагане на хардуер за нуждите на централизираните информационни системи на органите на съдебната власт. Предложението е във връзка с доставено оборудване по договор за доставка, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на ИТ инфраструктура, в която ще работи ЕИСС и Специализирана информационна система за мониторинг и анализ, основното и резервно оборудване е доставено.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд