Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет измени и допълни Вътрешните правила за осъществяване на предварителен контрол във ВСС

19 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет измени и допълни Вътрешните правила за осъществяване на предварителен контрол във ВСС. Решението е във връзка с приети Указания за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в организациите от публичния сектор (Указанията), утвърдени със заповед на министъра на финансите през месец март 2020 г. и отменящи предходните указания от 2006 г.

Промените в Правилата са свързани с разпоредбата на чл. 18 и привеждането ѝ в съответствие с Указанията, според които лицето извършващо предварителен контрол по смисъла на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор може да изрази мнение за законосъобразност, мнение с резерви или отказ от мнение.

Промените в чл. 18 от Вътрешните правила са свързани с нова редакция на ал. 1 „Финансовият контрольор, може да изрази едно от следните мнения:“ и създаване на три точки в нея, както следва:

         „т. 1 мнение за законосъобразност - в случаите, в които предварителния контрол не е установил факти и обстоятелство, уронващи законосъобразността на решението или действието;

         т. 2 мнение с резерви – в случаите, в които предварителния контрол е установени незаконосъобразни аспекти, свързани с решението или действието. Към мнението с резерви се прилага мотивирано становище, описващо конкретните причини за резервите;

          т. 3. Отказ от мнение – в случаите, в които предоставената информация не е достатъчна или такава не е предоставена за предоставяне на обективно мнение.“

         В тази връзка е отменена досегашната ал. 3 на чл. 18, според която мнение за отказ се изразява с мотивирано писмено становище, отразено в контролния лист и е изменен текстът на т. 1 и т. 2 в Приложения № 5 и № 6, касаещ изразяване на мнение в резултат на извършения предварителен контрол.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд