Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разпредели ползването на помещенията в съдебните палати в градовете Бургас и Елена и съгласува проект на решение за изменение на решение № 142 на Министерски съвет от 2009 г.

19 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 388, ал. 1, предложение първо от ЗСВ, във връзка с писма от административните ръководители на Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Елена, с  приложени съгласувани проекти от административните ръководители на съответните органи на съдебната власт, разпредели ползването на помещенията в съдебните сгради, както следва:

         - за Съдебната палата в гр. Бургас – между Апелативен съд – Бургас,  Административен съд – Бургас, Окръжен съд – Бургас, Районен съд – Бургас, Апелативна прокуратура – Бургас, Окръжна прокуратура – Бургас, вкл. за нуждите на Районна прокуратура – Бургас, за изпълнение функциите на Регионална дирекция „Охрана“ - Бургас и Адвокатска колегия- Бургас;

         - за Съдебната палата в гр. Елена - между Районен съд – Елена, Окръжна прокуратура – Велико Търново за нуждите на териториално отделение Елена към Районна прокуратура – Велико Търново, за изпълнение функциите на РД „Охрана“ – Велико Търново и Агенция по вписванията – гр. Елена.

Пленумът на ВСС отмени решенията си по т. 28 от протокол № 17/09.07.2020 г. и по т. 58.I. – 11.1 от протокол № 26/07.11.2019 г.

Решенията на Пленума на ВСС ще бъдат изпратени на административните ръководители на Окръжен съд – Бургас и на Районен съд – Елена, за сведение и изпълнение, както и на главния прокурор на Република България, на разпореждане.

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация съгласува материалите, изпратени с писмо с вх. № ВСС 11158/27.10.2020 г. на постоянния секретар на Министерство на отбраната, ведно с доклад от заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната и проект на решение за изменение на решение № 142 на Министерски съвет от 2009 г. за отнемане на част от имот – публична държавна собственост, от националния военен университет „Васил Левски“ и предоставянето ѝ безвъзмездно за управление на Министерство на отбраната. Решението ще бъде изпратено на постоянния секретар на Министерство на отбраната.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд