Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет предостави ведомствени жилища на Върховния административен съд и на Софийски районен съд

19 ноември 2020 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 387 и чл. 388, ал. 1 от ЗСВ и във връзка с чл. 22, ал. 3 от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на ВСС за жилищни нужди отмени решението си по т. 39 от Протокол № 16/25.05.2017 г., изм. и доп. с решения по протоколи № 21/19.07.2018 г., № 28/21.11.2019 г., № 29/05.12.2019 г. и № 30/12.12.2019 г. в раздел I, т. 1, с което на ВКС са предоставени ап. № 3 и ап. № 27 в бл. 216А, в р-н „Овча купел“, които към момента са с отпаднала необходимост за ВКС.

Пленумът измени и допълни решението си по т. 39 от Протокол № 16/25.05.2017 г., изменено и допълнено с решения по протоколи № 21/19.07.2018 г., № 28.11.2019 г., № 29/05.12.2019 г. и № 30/12.12.2019 г.,  в раздел I, т. 2, и създаде нова т. 14, с които предостави по едно жилище на Върховния административен съд (ап. № 27) и на Софийски районен съд (ап. № 3). 

На административните ръководители на ВАС и СРС е възложено да организират в едномесечен срок от приемане на решението предаваното и приемането на ведомствените жилища, като изпратят приемо-предавателните протоколи на дирекция „Управление по собствеността на съдебната власт“ в АВСС.

Решението ще бъде изпратено на председателя на Върховния касационен съд и на председателя на Върховния административен съд, на разпореждане, и на председателя на Софийски районен съд за сведение и изпълнение.

През м. юли 2020 г., след отправено запитване от Комисия „Управление на собствеността“ до Главния прокурор на Република България, председателя на Върховния административен съд и административните ръководители на Апелативен съд – София, Софийски градски съд, Софийски окръжен съд, Административен съд – София-град, Административен съд – София-област и Софийски районен съд, необходимост от предоставяне на апартаментите е заявено от председателите на Върховния касационен съд и Софийски районен съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд