Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази положително становище по проекта за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2020 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното прои

19 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2020 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство. В проекта е възпроизведено решение на Пленума на ВСС по протокол № 24/24.09.2020 г., с което е отправено предложение до министъра на правосъдието в Наредбата да бъде регламентирана възможността за подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК по електронен път.

Предвижда се 01 януари 2021 г. при подаване в електронна форма на заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК да се използва специализиран електронен формуляр по чл. 25, ал. 1 от Наредба № 5 от 2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация“, утвърдени с решение на Пленума на ВСС.

Електронният формуляр за подаване на заявления по чл. 410 от ГПК, разработен и внедрен в Единния портал на електронното правосъдие, в изпълнение на проект „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие” е одобрен с решение на Пленума по протокол № 17/09.07.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд