Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът прие доклад за изпълнените ангажименти на ВСС по проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ по ОПДУ

19 ноември 2020 година

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие доклад за Дейност 4 по проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ по ОП „Добро управление“ и изпълнените от ВСС ангажименти като партньор. Докладът е изготвен от Марин Маринов -  координатор на проекта, съгласно т. 44 от Протокол № 46 от заседанието на Пленума на ВСС проведено на 15.12.2016 г. и председател на Окръжен съд – Варна.

Пленумът на ВСС изказа подкрепата си за целите и дейностите по проекта и използването на Централизирания електронен портал за медиация и предоставяните от него услуги след края на проекта със съдействието на Министерство на правосъдието като бенефициент.

Проектът е реализиран в периода м. октомври 2017 г. – м. август 2020 г., като Висшият съдебен съвет е ангажиран с изпълнението на Дейност 4 „Изграждане на центрове за медиация по апелативни райони и провеждане на публични събития за популяризиране на културата за разрешаване на спорове по доброволен начин и предоставяне на безплатни процедури по медиация“. В тази връзка са създадени и обзаведени пет пилотни центъра по медиация във всеки апелативен район, а именно към окръжните съдилища в градовете Враца, Велико Търново, Сливен, Добрич и Пловдив.

Окръжните съдилища са избрани след проведени срещи с председателите на апелативни съдилища в страната, като целта е във всеки център на съответния апелативен район да има Център по медиация. Работещи центрове, ползвани от окръжните и районните съдилища има в гр. София от 2010 г., в гр. Варна от 2015 г. и в гр. Бургас от 2017 г.

Проведени са пет публични събития за популяризиране на културата за разрешаване на спорове по доброволен начин, като всеки център е  предоставил по една безплатна процедура по медиация по трудов спор (Враца), потребителски спор (Добрич), граждански спор (В. Търново), административен спор (Сливен) и търговски спор (Пловдив). Безплатните процедури са организирани от координатора по проекта и външния изпълнител – „Център за разрешаване на спорове“, с председател на УС Албена Комитова. Подборът на делата е проведен с помощта на администрацията на съдилищата, при съобразяване на изискванията на проекта за различни материи на препратените дела.

Основна цел на проекта е намаляване натовареността на магистратите, чрез промяна на нормативната уредба и използване на алтернативни форми за разрешаване на спорове, включително въвеждане на електронно правосъдие. В рамките на проекта е създаден Централизиран електронен портал за медиация, който осигурява достъп до публичната част на единния регистър на медиаторите, включващ и организациите за обучение на медиатори. Изграден е безплатен модул за провеждане на онлайн медиации.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд