Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС утвърди проекти на проектни предложения, свързани със съдебните заседатели и процедурите по атестация и формиране на възнагражденията на съдебните служители

19 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди проекти на две проектни предложения и определи техните ръководители, както следва:

         - "Осигуряване на реално обществено участие в правораздаването чрез института на съдебните заседатели“ с ръководител Пенка Братанова – административен ръководител на Окръжен съд - Кюстендил;

         - „Подобряване на процедурите по атестация и формиране на възнагражденията на съдебните служители в Република България“ с ръководител Калина Чапкънова – член на ВСС.

         Ръководителите са упълномощени да извършат всички необходими действия, свързани с подаването на проектните предложения, включително да подписват всички свързани с това документи пред Управляващия орган на ОПДУ в допустимия срок, както и с право да преупълномощава трети лица.

Проектните предложения са свързани с изпълнение на мерки 3.6.3, 6.2.1 и 6.2.3. от Актуализираната пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Проектните идеи са одобрени от Пленума на ВСС през 2019 г. и са изпратени на УО на ОПДУ за включването на настоящата процедура в ИГРП на ОПДУ за 2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд