Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение РМС № 806/06.11.2020 г. за одобряване на План за изпълнение на мерки в отговор на препоръките и посочените предизвикателства, съдържащи се в първия доклад на ЕК относно върховенството на закона за 2020 г.

19 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение на Министерски съвет № 806 от 6 ноември 2020 г. за одобряване на План за изпълнение на мерки в отговор на препоръките и посочените предизвикателства, съдържащи се в доклад на Европейската комисия от 30 септември 2020 г. относно върховенството на закона за 2020 г. Ситуация в областта на върховенството на закона в България и Приложение 1 към него.  В Плана са включени краткосрочни и дългосрочни мерки по стълб „Правосъдна система“, раздели „Независимост“, „Качество“ и „Ефикасност“ предложени одобрени с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 26 от 22 октомври 2020 г.

Сред предложените от ВСС мерки са:

-  Сформиране на работна група за изменение и допълнение на Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения на магистратите, с които да се определят ясни, обективни и прозрачни критерии при определянето на допълнителни възнаграждения и се ограничават дискреционните правомощия на административните ръководители в органите на съдебната власт.

- Преустановяване на публичният достъп след 31.12.2020 г. до подадените вече декларации от магистратите за членство в професионални организации, във връзка с изменение и допълнение на Правилата за водене на централен публичен регистър на декларациите по чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ.

- Създаване на публичен регистър на случаите на посегателство срещу независимостта на съдебната власт, който да бъде публикуван на интернет сайта на ВСС.

- Съдействие при реализиране на дейности по проект „Въвеждане на способи за алтернативно разрешаване на спорове в съдебната система в България – пилотно въвеждане на задължителна съдебна медиация като част от цялостната стратегия за пътна карта за прилагане на медиацията; доизграждане на мрежата от съдебни центрове във всички окръжни райони на страната; разработване на стратегия за пълноценно използване на други алтернативни способи за разрешаване на спорове.“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд