Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС даде съгласие с остатъка от неизползваните наличности от предходната година да бъде покрито неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2020 година

19 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие, на основание чл. 361, ал. 4 от ЗСВ, сумата в размер на 6,5 млн. лв. – остатък от неизползваните наличности от предходната година да бъде използвана за покриване неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2020 г. и упълномощи комисия „Бюджет и финанси“ в срок до 01.12.2020 г. да утвърди преработен проект на Постановление на Министерския съвет и придружаващите го материали за одобряване на допълнителни трансфери от централния бюджет за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт.

В мотивите към решението се посочва, че Пленумът на ВСС с решение по протокол № 27/05.11.2020 г. приема проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери от централния бюджет за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2020 г., с приложена финансова обосновка, който е изпратен на министъра на правосъдието.

Решенията на Пленума на ВСС са във връзка с писмо от Министъра на финансите, по повод финансова обосновка към проекта на Постановление на Министерския съвет, в което неточно е посочена наличността от предходната година в размер на 19 157,7 млн. лв. към 01.01.2020 г.,като се отчетат извършените корекции с решения на Пленума на ВСС, за които своевременно е предоставяна информация. Освен в изпращаните нарочни писма до Министъра на финансите тези суми се посочват и в ежемесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета на съдебната власт, както и в актуализираното месечно разпределение по бюджета на съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд