Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия атестира пет съдии, възобнови атестационна процедура на един и повиши в ранг пет съдии

24 ноември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възобнови, на основание чл. 55, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, откритата процедура по предварително атестиране на Красимир Сотиров – съдия в Софийски районен съд (към момента на спиране на процедурата съдия в Районен съд – Карнобат), във връзка с решение № 12593/13.10.2020 г. на петчленен състав на Върховния административен съд. С решение на Комисията по атестирането и конкурсите от 09.11.2020 г. е определен нов атестационен състав.

Съдийската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ ( в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с §72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Ивета Пекова - съдия в Административен съд – Варна; на Георги Чемширов – административен ръководител - председател на Административен съд – Велико Търново; Стою Згуров – съдия в Софийски районен съд, и прие на основание, чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „много добра“.

Съдийската колегия проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Светослав Петров – съдия в Районен съд – Кюстендил, и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „много добра“.

На основание чл. 196, т. 1 (в сила до 11.02.2020 г.) във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (Дв, бр. 11/07.02.2020 г.) от ЗСВ предварително атестиране Ина Генжова – съдия в Районен съд – Враца, като прие комплексна оценка „много добра“.

Съдийската колегия, считано от датата на вземане на решението повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, на място в по-горен ранг „съдия в АС“  Велина Дублекова, Росица Кюртова, Веселина Семкова и Даниела Събчева – съдии в Окръжен съд – Пловдив, а в ранг „съдия във ВКС и ВАС“ е повишена Станислава Бозева – съдия в Окръжен съд – Пловдив.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд