Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съветът за партньорство към ВСС обсъжда промени в реда за провеждане на конкурсите за повишаване и преместване на съдиите

24 ноември 2020 година

Съветът за партньорство към Висшия съдебен съвет (СП) обсъди на проведено чрез видеоконферетна връзка заседание предложения за промени в реда за провеждане на конкурсите за повишаване и преместване на магистрати. В заседанието участваха 11 членове на Съвета, сред които Вероника Имова – член на ВСС и съпредседател на СП от страна на ВСС, и Евгени Иванов – член на ВСС. То бе ръководено от съпредседателя на СП прокурор Даниела Ангелова – представител на Асоциацията на прокурорите в България.

Взе се решение да се направи допитване до Помощните атестационни комисии в съдилищата и прокуратурите относно относно срока, в който може да приключи една атестация; необходима ли е санкция при нейно забавяне; запознати ли са в необходимата степен членовете на ПАК с предвидените в Закона за съдебната власт единни стандарти за изготвяне на атестационни оценки и нуждаят ли се от обучение в тази връзка.

С второто решение от заседанието Съветът за партньорство апелира Пленумът на ВСС да приеме, че провеждане на централизиран конкурс означава реализиране на процедурата по централизирани критерии и от централизиран орган, като се предвиди провеждането на конкурсите за кариерно израстване да бъде по отделните органи на съдебната власт. Съветът за партньорство поиска да му бъде предоставен превод на Доклад от 22.10.2020 г. на Европейската комисията за ефективност на правосъдието (CEPEJ) с информация за различните подходи в държавите членки при кариерното развитие на магистратите. По негово решение ВСС вече проучва европейската практика за назначаване и за кариерно израстване на съдиите.

На заседанието на СП бяха дискутирани „Модел за провеждане на конкурсите за преместване и повишаване на съдии“, изготвен от Съюза на съдиите в България въз основа на проведени поредица от срещи и дискусии със съдии от цялата страна, и предложения, направени от Анелия Янева – представител на съдиите, нечленуващи в съсловни организации, и от Милен Василев – съдия в Апелативен съд – София.

Вероника Имова – член на ВСС, посочи като основни фактори за забавяне на конкурсните процедури продължителността по изготвянето на атестационни оценки, големият брой на участниците в тях и времето за набавяне на необходимите материали за работата на конкурсните комисии, а именно – постановените от кандидатите съдебни актове и съответните дела. Тя уточни, че с въвеждането на Помощните атестационни комисии е подобрен процесът на изготвяне на атестации. В момента работна група във ВСС изготвя промени на Наредба 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, не само, за да се отразят последните изменения в Закона за съдебната власт (обн. ДВ, бр. 11 от 2020 г.), но и с нова регулация за оптимизиране на конкурсните процедури – например: подаване на документи на кандидатите по електронен път; въвеждане на дисциплиниращи срокове в работата на конкурсните комисии; отпадане на някои бюрократични изисквания към кандидатите.

На следващото си заседание на 25.01.2021 г. Съветът за партньорство към ВСС ще продължи дискусията за конкурсните процедури за кариерно развитие на съдиите, и ще обсъди предложения за промени в начина на формиране на възнагражденията и пенсиите на магистратите.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд