Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира трима прокурори и определи и. ф. административни ръководители на Районна прокуратура – Разлог и на Районна прокуратура - Казанлък

25 ноември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), предварително атестиране на Георги Дамянов - прокурор в Районна прокуратура – Сливница и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането му „МНОГО ДОБРА".

Проведе се, на основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Петко Петров Тухчиев - и. ф. административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Добрич, като се прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането му  „МНОГО ДОБРА".

Колегията проведе, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), атестиране за придобиване статут на несменяемост на Георги Иванов - прокурор в Софийска районна прокуратура и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „ДОБРА”. Прокурор Иванов придоби статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, административните ръководители на Районна прокуратура – Разлог и на Районна прокуратура – Казанлък за и. ф. административни ръководители, считано от 02.12.2020 г. до закриването на районните прокуратури, съгласно решение на Пленума на ВСС по протокол № 20/13.08.2020 г., т. 1.

В предложенията от Главния прокурор Иван Гешев за преназначаване на административните ръководители е посочено, че на 01.12.2020 г. изтичат съответно - вторият мандат на Ружена Кондева – районен прокурор на Районна прокуратура Разлог, както и първият мандат на Таня Димитрова – районен прокурор на Районна прокуратура – Казанлък, а считано от 01.01.2021 г. районните прокуратури се преобразуват в териториални отделения към Районна прокуратура – Благоевград и към Районна прокуратура – Стара Загора.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд