Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС извърши кадрови промени в Администрацията на Прокуратурата на Република България

25 ноември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет разкри, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 щ. бр. за длъжността „куриер“ по щата на Върховна административна прокуратура и 1 щ. бр. за длъжността „младши експерт“, отдел „Обществени поръчки“ в Администрацията на главния прокурор. Колегията даде съгласие за трансформиране на 1 щ. бр. за длъжността „старши вътрешен одитор“ в 1 щ. бр. за длъжността „главен вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“ в Администрацията на главния прокурор.

Чрез съкращаване на 1 заета щ. бр. за длъжността „административен секретар“ в щата на Окръжна прокуратура – Смолян се разкрива 1 щ. бр. за същата длъжност в Апелативна прокуратура – Пловдив. Съдебния служител заемащ длъжността ще бъде преместен при условията на чл. 343, ал. 2 от ЗСВ. Към момента в Апелативната прокуратура е утвърдена 1 щ. бр. за съдебен администратор, като разкриването на още една длъжност ще подпомогне дейностите, свързани с планиране и възлагане на работата на съдебните служители в общата и специализираната администрация.

Прокурорската колегия указа на административните ръководители на Окръжна прокуратура – Смолян и на Апелативна прокуратура – Пловдив при липса на възможност за приложението на чл. 343, ал. 2 от ЗСВ да предприемат действия по прекратяване на трудовите правоотношения със съдебния служител, на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 предл. 2-ро от КТ, поради съкращаване на щата, при стриктно спазване на разпоредбите на чл. 329 от КТ и закрилата при уволнение по чл. 333 от КТ.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд