Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи броя и видовете длъжности за съдебни служители в окръжните и районните прокуратури със седалище в областните градове, считано от 01.01.2021 г.

25 ноември 2020 година

 

Прокурорската колегия с решение по Протокол № 18/26.04.2017 г. прие, че „Териториално отделение“, по смисъла на чл. 30, ал. 2, т. 7 от Закона за съдебната власт, е разкрито от Пленума на Висшия съдебен съвет в дадено населено място звено в структурата на съответната районна прокуратура с прокурори и специализирана администрация за изпълнение на функциите на територията на съответния на районната прокуратура съдебен район.

Съгласно това принципно становище функциите на служителите от общата администрация в закриваните с решение на Пленума на ВСС районни прокуратури на мястото, на които се разкриват териториални отделения към районните прокуратури в областния град, преминават към обема на дейност на общите администрации в окръжните и районните прокуратури.

Дейностите, включени в направление „финансово - стопанска дейност“ се осъществяват от общата администрация на съответната окръжна прокуратура, а дейностите по останалите направления, включени във функционалната компетентност на общата администрация преминават към служителите на общата администрация от районната прокуратура в областния град.

При предстоящото закриване на 38 районни прокуратури от 01.01.2021 г., както и при закриването на 28 районни прокуратури през 2019 г., отново се налага използване на смесен подход при уреждане на трудовите правоотношения със съдебните служители, поради значителния брой на цялостно окрупнените районни прокуратури.

Преминаването на включените във функционалната компетентност на общата администрация дейности по направление "финансово - стопанска дейност" от закриваните прокуратури към администрациите на окръжните прокуратури, съгласно чл. 57 от ПАПРБ, и на останалите дейности - към администрациите на районните прокуратури, налага трудовите правоотношения със съдебните служители от общите администрации на закриваните прокуратури да бъдат прекратени, на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, пр. 1 от Кодекса на труда /закриване на част от предприятието/.

Осъществяването на функциите, изпълнявани от съдебните служители от специализираната администрация на закриваните прокуратури, ще продължи и в новосъздадените териториални отделения, поради което трудовите им правоотношения следва да бъдат запазени, а спрямо тях да се приложи хипотезата на чл. 123, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда, която най-пълно съответства на характера на правоприемството, което настъпва в резултат на окрупняването на районните прокуратури.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет указа на административните ръководители на 38-те районни прокуратури, които предстои да бъдат преструктурирани в териториални отделения към районните прокуратури със седалища в областните градове, считано от 01.01.2020 г., да уредят трудовите правоотношения със съдебните служители по реда на чл. 123, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда за заетите щатни бройки за съдебни служители от специализираната администрация, и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2, пр. 1 от КТ за заетите ръководни длъжности и служителите от общата администрация. Решението се отнася за районните прокуратури в градовете Сандански, Гоце Делчев, Петрич, Разлог, Айтос, Карнобат, Горна Оряховица, Павликени, Свищов, Бяла Слатина, Козлодуй, Мездра, Оряхово, Севлиево, Балчик, Генерал Тошево, Каварна, Крумовград, Момчилград, Дупница, Луковит, Тетевен, Троян, Берковица, Лом, Велинград, Панагюрище, Пещера, Асеновград, Карлово, Девин, Златоград, Казанлък, Чирпан, Димитровград, Ивайловград, Свиленград и Харманли.

Прокурорската колегия разпредели щатните бройки за съдебни служители, по отношение, на които следва да се приложи разпоредбата на чл. 123, ал. 1, т. 7 от КТ, по прокуратури.

Колегията съкрати щатни бройки за съдебни служители на ръководни длъжности и съдебни служители от общата администрация в 38-те прокуратури.

Прокурорската колегия определи на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от Закона за съдебната власт, броя и видовете длъжности за съдебни служители в прокуратурите, включени в третия етап на оптимизиране на структурата на районните прокуратури, съобразно решение на Пленума на ВСС по Протокол № 20/13.08.2020 г., считано от 01.01.2021 г.

Колегията определи, по предложение на административните ръководители, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от Закона за съдебната власт, броя и видовете длъжности за съдебни служители, считано от  01.01.2021 г. в Окръжна прокуратура – Варна, Окръжна прокуратура – Русе и Районна прокуратура – Русе. 

Прокурорската колегия указа на административните ръководители на окръжни прокуратури, при липса на утвърден щат за системни администратори в районните прокуратури, както и в случаите на необходимост – системните администратори в окръжните прокуратури да обслужват информационно и технически магистратите и съдебните служители в районните прокуратури и техните териториални отделения.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд