Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС преразпредели на окръжни прокуратури ползването на недвижими имоти и упълномощи представляващия ВСС да инициира прекратяване/изменение или сключване на нови договори с общински власти

26 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 130а, ал. 2, т. 6 от Конституцията на Република България, чл. 387 и чл. 388, ал. 1, от Закона за съдебната власт и решение по т. 1 от протокол № 20 от заседанието на Пленума на ВСС, проведено на 13.08.2020 г. разпредели ползването на предоставените за управление на ПВСС недвижими имоти – публична/ частна държавна собственост на окръжните прокуратури в градовете Монтана, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково за нуждите на съответните териториални отделения към шестте районни прокуратури.

На Окръжна прокуратура – Монтана за нуждите на териториалните отделения към Районна прокуратура – Монтана, в градовете Лом и Берковица, се предоставят за ползване  7 работни помещения в сградата на Съдебната палата в гр. Лом и 5 работни помещения, представляващи самостоятелен обект от административна сграда в гр. Берковица. 

На Окръжна прокуратура – Пазарджик се предоставят за ползване нуждите на съответните териториалните отделения към Районна прокуратура – Пазарджик 3 работни помещения, архив и прилежащ коридор на третия етаж, кабинет и склад на първия етаж в сградата на Съдебната палата в гр. Панагюрище, партер от пристройката към сградата на Съдебната палата в гр. Пещера, както и 2 помещения в сградата на Съдебна палата гр. Пазарджик за нуждите на Районна прокуратура – Пазарджик.

На Окръжна прокуратура – Пловдив се предоставят за ползване 11 помещения, намиращи се в административна сграда в град Асеновград за нуждите на Териториално поделение – Асеновград към Районна прокуратура – Пловдив.

На Окръжна прокуратура – Смолян за нуждите на териториалните отделения към Районна прокуратура – Смолян в градовете Девин и Златоград се предоставят за ползване 3 работни помещения и архив в сградата на Съдебната палата в гр. Девин, както и 6 работни помещения, архив и таван в сградата на Съдебната палата в гр. Златоград.

На Окръжна прокуратура – Стара Загора се предоставят за ползване 14 помещения в сградата на Съдебната палата в гр. Казанлък и 14 помещения от сграда в гр. Чирпан за нуждите на териториалните отделения към Районна прокуратура – Стара Загора в градовете Казанлък и Чирпан.

На Окръжна прокуратура – Хасково се предоставят за ползване за нуждите на териториалните отделения към Районна прокуратура – Хасково в градовете Димитровград, Ивайловград и Свиленград – 12 помещения от сграда държавна собственост в гр. Димитровград, 4 помещения в сградата на Съдебната палата в гр. Ивайловград, 5 работни помещения, архив, прилежащи коридори в сградата на Съдебната палата в гр. Свиленград, както и 5 помещения в сградата на Съдебната палата в гр. Хасково за нуждите на Районна прокуратура – Хасково.

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да отправи искане до общинските власти да бъдат прекратени/изменени договорите за безвъзмездно предоставяне правото на управление/ползване на ВСС и да подпише нови такива или анекси/допълнителни споразумения към тях за имоти – публична/частно общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, ползвани от закритите прокуратури, като същите считано от 01.01.2021 г. се предоставят за ползване на съответните окръжни прокуратури, както следва:

         - за Окръжна прокуратура – Добрич – имотите ползвани за нуждите на териториалните отделения към Районна прокуратура – Добрич в градовете Генерал Тошево и Каварна;

         - за Окръжна прокуратура – Пазарджик - имотът ползван от Териториално отделение – Велинград към Районна прокуратура – Пазарджик.

         - за Окръжна прокуратура – Пловдив – имотът за нуждите на Териториалн отделение – Карлово към Районна прокуратура – Пловдив и следствения отдел към Окръжна прокуратура – Пловдив;

         - за Окръжна прокуратура – Хасково – имотът ползван за нуждите на Териториално отделение – Харманли към Районна прокуратура – Хасково.

В новите договори или анекси/допълнителни споразумения ще бъде изписано изрично, че на основание чл. 57, ал. 2, т. 10 от ПАПРБ всички консумативни разходи, свързани с експлоатацията на имотите, както и разходите за текущи ремонти са за сметка на съответната Окръжна прокуратура. Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи стопанисването на съответните административни ръководители на Окръжни прокуратури, които приемат сградния фонд на закрити прокуратури, като се изменят предходните решенията по протоколи № 40/03.11.2016 г., т. 50, в раздел VI; № 9/09.03.2017 г., т. 36, раздели  I и V.

Решенията на Пленума на ВСС са във връзка с продължаващия процес по оптимизиране структурата на районните прокуратури, предстоящото преструктурирането на районни прокуратури в териториални отделения, считано от 01.01.2021 г. и необходимостта от преразпределение на сградния фонд и актуализиране на решения на Пленума на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд