КОНКУРСИ
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

13.03.2021 г. и  20.03.2021 г.

 

 

Заповед на Главния прокурор № РД-04-461/02.12.2020 г.

Заповед на Главния прокурор № РД-04-43/09.02.2021 г. за изм.и доп. на Заповед № РД-04-461/02.12.2020 г.

ПРАВИ​ЛА за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите

Приложения и образци към правилата

ДЕКЛАРАЦИЯ за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес (обр., утвърден със Заповед № ЛС-04-258/16.07.2020 г. на министъра на правосъдието)

СПИСЪК НА ДЕЙСТВАЩИТЕ СЛЕДОВАТЕЛИ по реда на чл. 29д, ал. 1 от ЗСВ и чл. 5 от Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите (Публикуван на 17.12.2020 г.)

УКАЗАНИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ на представители на средствата за масова информация при отразяване на Общото събрание на следователите за избор на член на Висшия съдебен съвет

Решение на Избирателната комисия и протоколи на Избирателна секция №1 и Избирателна секция №2 от проведения на 20.03.2021 г. избор за член на ВСС от квотата на следователите

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ЗА ИЗБОРЕН ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ОТ
КВОТАТА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ

 

Име, презиме, фамилия Заемана длъжност в ОСВ Предложение
1 Стефан Иванов Петров  следовател в Национална следствена служба 

   ВСС-14151/30-12-2020 
    (публикувано на 04.01.2021 г.)   

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд