Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет премести Антон Мицов в длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура

16 декември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, във вр. с § 72 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.) премества Антон Мицов – следовател във Военно-окръжна прокуратура – София, в длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност. Преместването е по обявения, с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 30/27.09.2017 г. (обн. ДВ, бр. 95/28.11.2017 г.), конкурс за заемане на една длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура.

След проведената конкурсна процедура и съобразно резултатите от класирането, с решение по протокол № 02/23.01.2019 г., Колегията проведе гласуване по поредността на класирането, като премести класирания на първо място кандидат – Георги Асенов – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен. Поради попълване на местата, гласуването за останалите кандидати бе прекратено. Междувременно прокурор Асенов депозира декларация, с която заявява отказа си от встъпване в длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура, такова уведомление е получено и от втория кандидат по реда на класирането - Силвия Русева. С цел попълване на обявената конкурсна длъжност, следва да се пристъпи към следващия по реда на класирането кандидат – Антон Мицов – следовател във Военно-окръжна прокуратура – София.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд