Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет атестира и повиши на място в по-горен ранг няколко магистрати

16 декември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ проведе извънредно атестиране на Росен Русинов - и.ф. административен ръководител - окръжен прокурор и заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Монтана, Блага Георгиева - и.ф. административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Свищов и Васил Малинов - и.ф. административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Пазарджик. Колегията, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ прие комплексна оценка от атестирането „Много добра“. На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), Колегията проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Сийка Дечева - прокурор в Софийска районна прокуратура и Татяна Найденова – прокурор в Районна прокуратура – Смолян, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, като прие комплексна оценка „Много добра“ и така на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ двамата магистрати придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението. Периодично, на основание е чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, е атистирана Петя Чотрова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Крумовград, като Колегията прие комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

На основание чл. 234 от ЗСВ, Владимир Сираков - прокурор в Районна прокуратура – Враца и Аделина Хаджиатанасова - прокурор в Районна прокуратура – Бургас, са повишени на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, а Вили Димитров – прокурор в Районна прокуратура – Русе и Светлана Върбанова - прокурор в Районна прокуратура – Варна, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд