Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ във връзка с подаването на нови декларации по чл. 195а от Закона за съдебната власт

17 декември 2020 година

Във връзка с подаването на нови декларации по чл. 195а от Закона за съдебната власт (Приложение № 1 от Правилата за водене на Централен публичен регистър на декларациите по чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ, от колегиите на ВСС), Пленумът на Висшия съдебен съвет уведомява, че декларации по чл. 195а от Закона за съдебната власт следва да се подават единствено в случаите, в които магистратът членува в организации, включително тайни и/или неформални организации и общества, юридически лица с нестопанска цел и в граждански дружества, но не и при членство в съсловни професионални организации.

Декларации не се подават когато магистратите не членуват в организации по ал. 1 на чл. 195а, или членуват единствено в съсловни организации, защитаващи професионалните им интереси.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд