Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет извърши промени по бюджета на съдебната власт за 2020 г. и съгласува проект на ПМС за изпълнението на държавния бюджет за 2021 г.

17 декември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет извърши промени по бюджета на съдебната власт за 2020 г., на основание ПМС № 347/09.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за сметка на икономии на разходи по бюджетите на други първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет за 2020 г., както и ПМС № 356/10.12.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери за неизпълнение на приходите за 2020 г.

С ПМС № 347 се намаляват бюджетните взаимоотношения с централния бюджет, както и максималния размер на ангажиментите и новите задължения по чл. 2, ал. 3 от Закона за държавния бюджет за 2020 г. , като  бюджетът на ВСС се намаля с 1 000 000 лв. по параграф „Издръжка“. С корекцията по бюджета ще бъдат осигурени средства за закупуване на апаратура и други медицински изделия за Медицинския институт на МВР, необходими за лечение и проследяване на пациенти с COVID – 19.

С ПМС № 356 бюджетните взаимоотношения се увеличават с 12 500 000 лв., като през м. януари 2021 г. в случай, че размерът на отпуснатите допълнителни  трансфери от централния бюджет надхвърли размера на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт, Пленумът на ВСС със свое решение ще възстанови на Министерството на финансите разликата, която е за сметка на неизползвани наличности от предходната година.

За извършените промени по бюджета на съдебната власт за 2020 г. ще бъде уведомен министърът на финансите.

Пленумът на ВСС утвърди промени по бюджета на съдебната власт за 2020 г. в размер на 30 711 лв., на основание чл. 110 ал. 4 и ал. 10 от Закона за публичните финанси, чл. 76, ал. 5, т. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., чл. 6, ал. 3 от ПМС № 381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г., в съответствие с изискванията на т. 6.4 от Раздел IX „Извършване на промени по реда на Закона за публичните финанси“ от Указанията за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г., дадени от МФ с ДР № 1 от 17.01.2020 г., във връзка със сключен договор между Прокуратурата на Република България и Министерство на вътрешните работи за обучение на служители от Бюрото по защита при главния прокурор в Академията на МВР.

Пленумът на ВСС съгласува проект на Постановление на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. С проекта се определят конкретни задължения и отговорности на разпоредителите с бюджет и се извършва разпределение на средствата, предвидени в ЗДБРБ за 2021 г. като буфер, който може да бъде използван при неблагоприятно развитие на пандемията от COVID – 19. Буферът в размерна 5 на сто се заделя по преценка на съответния първостепенен разпоредител с бюджет за сметка на одобрените разходи по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по отделни показатели.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд