СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
Обяви
Обяви по процедури на ЕК
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ОБЯВА

за участие на български магистрати в процедура на ЕК за подбор на командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST) на Европейската комисия – JUST-D-1 с краен срок за кандидатстване пред ВСС – 01 февруари 2020 г.

Генерална дирекция “Човешки ресурси и сигурност” на Европейската комисия обяви процедура за подбор на командировани национални експерти (Seconded National Experts) в генералните дирекции на ЕК. Командироването на национални експерти в ЕК е регламентирано от Решение на ЕК C(2008)6866 от 12.11.2008 г.

Съгласно решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 21 от 30.05.2013 г., български магистрати могат да кандидатстват за вакантни позиции като командировани национални експерти в Генералната дирекция „Правосъдие и потребители” (JUST), Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Правната служба (SJ) на Европейската комисия. С настоящата процедура за подбор е обявена една вакантна позиция за КНЕ в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST) на Европейската комисия – JUST-D-1, с краен срок за кандидатстване пред ВСС01 февруари 2021 г.

Описание на функционалните характеристики на позиция JUST-D-1 може да намерите на Интернет-страницата на МВнР – https://www.mfa.bg/bg/aktualno/karieri/vakantni-pozicii-komandirovani-natsionalni-eksperti-ek/27461.   

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще извърши предварителна преценка за допустимост на кандидатите – съдии. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще извърши предварителна преценка за допустимост на кандидатите – прокурори и следователи. Всички кандидати следва да отговарят на изброените по-долу изисквания, одобрени с решения на ВСС по протоколи № 43/02.10.2014 г. и № 10/25.02.2016 г. :

- да нямат наложени дисциплинарни наказания       
- да нямат висящи дисциплинарни производства     
- да не са били командировани като национални експерти в последните три години, по силата на Решение на ЕК C(2008)6866 от 12.11.2008 г.
- да не са били командировани за 6 и повече месеца в чужбина през последните три години

- да не са ползвали неплатен  отпуск за 6 месеца и повече от 6 месеца през последните 3 години за работа в чужбина  или с обучителна цел в чужбина
- да имат последна атестация с оценка „много добра”
- да имат опит в посочената област съгласно изискванията към всяка обява за обявени вакантни позиции за командировани национални експерти.

Моля, при желание за участие в конкурса, изпращайте необходимите документи, в срок до 17 ч. на 01 февруари 2021 г., както следва:

1. Автобиография на английски, френски или немски език, както и на български език, в pdf формат, според европейския образец, който може да бъде изтеглен на следния адрес https://europass.cedefop.europa.eu/. В автобиографията кандидатите следва да отбележат какъв опит имат в областта, съгласно изискванията, заложени в приложените документи. Наименованието на файла трябва да бъде на латиница и да включва името на кандидата и позицията, за която се кандидатства (напр. Ivan.Petrov.JUST-D-1.pdf)в деловодството на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, и до дирекция „Международна дейност и протокол” на e-mail: md@vss.justice.bg

2. Писмено становище от съответния административен ръководител за участие на посочения съдия в подбора, както и за неговото командироване при евентуалното му спечелване. Становището е в свободен текст и се адресира до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. За кандидатите – прокурори и следователи се изисква както становище от съответния административен ръководител, така и съгласие от Главния прокурор. Същите са в свободен текст и се адресират до Прокурорската колегия на ВСС. Всички становища се изпращат в деловодството на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, и до дирекция „Международна дейност и протокол” на e-mail: md@vss.justice.bg.

3. Декларация от кандидата, че през последните 3 години не е ползвал неплатен отпуск за 6 месеца и повече от 6 месеца за работа в чужбина или с обучителна цел в чужбина, както и че не е бил командирован за 6 и повече месеца в чужбина през последните три години – в деловодството на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, и до дирекция „Международна дейност и протокол” на e-mail: md@vss.justice.bg

Кандидатури, получени след посочения краен срок, няма да бъдат разглеждани.

След разглеждане на кандидатурите от съответната колегия на Висшия съдебен съвет ще бъде одобрен кандидат/и, чийто данни ще бъдат предоставени на дирекция ”Човешки ресурси” в Министерство на външните работи за препращането им по съответния ред.

Лица за контакт в администрацията на ВСС: Христина Тодорова – тел. 02/9151923, e-mail: md@vss.justice.bg  и Станислав Григоров – тел. 02/9151921, e-mail: md@vss.justice.bg .

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд