Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Стефан Петров – следовател от Национална следствена служба е предложението на следователите за изборен член на Прокурорската колегия на ВСС

13 януари 2021 година

На 12.01.2021 г. изтече срокът за отправяне на предложения за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите, съгласно чл. 29в от ЗСВ и чл. 12 от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите. Съобразно посочените разпоредби срокът за депозиране на предложения приключва не по-късно от два месеца преди първата събота на провеждането му – 13.03.2021 г. Кандидатурата на Стефан Петров е предложена от шестдесет и двама следователи от Национална следствена служба и следствените отдели в страната.

В срок до 18.01.2021 г. кандидатът за изборен член на ВСС следва да представи в писмена форма подробна автобиография, мотивите си и концепция за дейността на ВСС, документи за съответствие с изискванията на закона, декларация, свързана с несъвместимостта или за обстоятелства, които могат да доведат до частен интерес по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при вземане на решения, за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си по чл. 19а, ал. 1от ЗСВ. В посочения срок Прокурорската колегия ще публикува документите на кандидата от кадровото му дело по чл. 30а, ал. 2 от ЗСВ, както и предоставената от ИВСС информация по чл. 13, ал. 1 от Правилата, касаеща извършени проверки на следовател Петров.

До 26.02.2021 г. становища за кандидата и въпроси към него от съдии, прокурори, следователи, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на обществено полезна дейност могат да бъдат представени пред Прокурорската колегия.

На интернет сайта на ВСС в раздел „Общо събрание на следователите за избор на член на Висшия съдебен съвет“ до момента са публикувани: предложението за номинацията на следовател Петров, поканата за свикване на Общо събрание, Правилата за провеждане на изборите на членове на ВСС, образец на декларацията за имотно състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес, както и списъкът на действащите следователи по реда на чл. 29д, ал. 1 от ЗСВ и чл. 5 от Правилата за провеждане на избори, който включва 432 следователи.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд