Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия предлага на Пленума на ВСС да оптимизира щатната численост на органи на съдебната власт в системата на Прокуратурата на Република България във връзка с планиране на длъжностите „младши прокурор“ и „младши следовател“ през 2021 г.

20 януари 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, във връзка с планиране на длъжности „младши прокурор“ и „младши следовател“ за календарната 2021 г., предлага на Пленума на ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, да съкрати с по една длъжност „младши прокурор“ щатната численост на районните прокуратури в Елин Пелин, Хасково и Стара Загора, считано от датата на освобождаване на длъжностите от младшите прокурори с изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ през 2021 г. и съответно да бъдат разкрити по една длъжност „младши прокурор“, както следва:

         - в Районна прокуратура – Монтана, считано от датата на освобождаване на длъжността в Районна прокуратура – Елин Пелин;

         - в Районна прокуратура – Кърджали, считано от датата на освобождаване на длъжността в Районна прокуратура – Хасково и  

         - в Районна прокуратура – Силистра, считано от датата на освобождаване на длъжността в Районна прокуратура – Стара Загора.

Предлага се с по 1 свободна длъжност „следовател“ да бъде съкратена щатната численост на окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури в Ловеч и Хасково, както и с 2 свободни длъжности „следовател“ щатната численост на Окръжния следствен отдел в Окръжна прокуратура – София, считано от датата на вземане на решението като съответно се разкрият по 1 щатна длъжност „младши следовател“ в окръжните следствени отдели в Окръжна прокуратура – Ловеч и Окръжна прокуратура – Хасково, както и 2 щатни длъжности в Окръжна прокуратура – София.

Предложението на Прокурорската колегия ще бъде внесено за разглеждане в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено за 21.01.2021 г.

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд