Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС оптимизира щатната численост на районните прокуратури в Смолян и Стара Загора, и назначи заместник-районни прокурори в Пловдив, Стара Загора и Смолян

20 януари 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, втора щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Смолян, както и трета щатна длъжност за Районна прокуратура – Стара Загора, чрез трансформиране на свободни длъжности „прокурор“ от щата на съответната прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия назначи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Смолян и на Районна прокуратура – Пловдив, както и двама заместник-районни прокурори на Районна прокуратура – Стара Загора, считано от датата на встъпване в длъжност.

Петко Братованов – прокурор в Районна прокуратура – Смолян е назначен на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Смолян по предложение от Димитър Стратиев - административния ръководител на Районна прокуратура – Смолян, във връзка с разкритите от 01.01.2021 г. териториални отделения Девин и Златоград към Районна прокуратура – Смолян. Братованов има над 24 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Бил е следовател в Окръжна следствена служба – Смолян в периода от 1997 г. до 2001 г., след което е назначен на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Мадан, като в продължение на 14 години е бил административен ръководител. От 01.01.2019 г. е прокурор в Районна прокуратура – Смолян.

Прокурорската колегия назначи Мария Михайлова и Десислава Калайджиева – прокурори в Районна прокуратура – Стара Загора за заместник-административни ръководители на Районна прокуратура – Стара Загора по предложение от Андреан Сутров – административен ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора, във връзка с разкритите териториални отделения в Казанлък и Чирпан и свързаното с тях увеличаване на задълженията за организиране на работата за изпълнение на задачите по основните надзори, контрола върху сроковете за разследване и мерките за принуда, увеличаване на документооборота и други.

Мария Михайлова има над 18 години юридически стаж, от който над 11 години в органите на съдебната власт. От 2012 г. е прокурор в Районна прокуратура – Казанлък като през 2017 г. е била назначена на длъжността заместник-административен ръководител. Тя има съществен принос в срочното и качествено изпълнение на задачите на Районна прокуратура – Казанлък и притежава необходимата управленска и организационна компетентност. Наблюдавала е преписки и дела за престъпления, извършени при усложнена престъпна дейност, работила е като ръководител на специализирано звено за работа по преписки и досъдебни производства за престъпления извършени от непълнолетни извършители и при посегателство срещу малолетни и непълнолетни лица. По нейна инициатива в Районната прокуратура започва въвеждането на международните стандарти за изслушване на деца, жертви на престъпления. Участвала е и в специализирани звена за работа по преписки идела, образувано по ЗОДОВ, по граждански дела, а от 2015 г. и в осъществяване на наказателно-съдебния надзор.

Десислава Калайджиева има над 18 години юридически стаж, от които над 17 години в Прокуратурата на Република България. В периода от 2006 г. до 2008 г. е прокурор в Районна прокуратура – Чирпан, след което е преназначена като прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора. През 2015 г., 2017 г. и 2019 г. със заповеди на Главния прокурор е поощрена с отличия „Служебна благодарност“ и грамота, както и с „предметна награда“ и грамота за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения. Прокурор Калайджиева е наблюдавала преписки и дела за престъпления, извършени при усложнена престъпна дейност, участвала е в специализирани групи от прокурори, отговарящи за разследването по определени категории дела за престъпления, по приоритетни за Прокуратурата направления. Посочено е, че тя има и съществен личен принос в срочното и качествено изпълнение на задачите на районната прокуратура и притежава в значителна степен необходимата управленска и организационна компетентност.

Прокурорската колегия назначи Пламен Георгиев – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Пловдив по предложение от Чавдар Грошев – административен ръководител на Районна прокуратура – Пловдив, във връзка с необходимостта от засилен контрол и завишаване на изискванията към професионалната работа на разследващите полицаи при водене на разследването по досъдебните производства и с оглед по-равномерното разпределение на задълженията на заместник-административните ръководители.

Пламен Георгиев има над 16 години юридически стаж. Той започва като прокурор в Районна прокуратура – Пловдив на 22.08.2016 г. след конкурс за първоначално назначаване и работи по дела, свързани с тежката икономическа престъпност и неправомерно усвояване на средства от ЕС, дела, свързани с интелектуалната собственост и компютърни престъпления, общоопасни престъпления, и отговаря за наказателно-съдебния надзор, както и за дейността на разследващите полицаи при ОД на МВР – Пловдив.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд