Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Илона Кръстенякова - прокурор във Върховна касационна прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“

20 януари 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Илона Кръстенякова - прокурор във Върховна касационна прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

В предложението от главния прокурор е посочено, че Илона Кръстенякова има над 41 години юридически стаж, предимно в системата на Прокуратурата на Република България. В периода от 1991 г. до 1993 г. е била заместник-районен прокурор във Втора районна прокуратура София, след което е прокурор в Районна прокуратура – София до 1994 г., когато е назначена за заместник-районен прокурор. На 01.11.1999 г. е назначена на длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, като е заемала длъжностите „Завеждащ отдел при ВКП и ВАП“, както и ръководител сектор във ВКП. Сред аргументите за поощряване на прокурор Кръстенякова са нейната опитност и компетентност, притежаваната правна подготовка и висока професионална квалификация на всяка от заеманите длъжности. Посочено е, че тя се ползва с авторитет и уважение в професионалната общност, а с личното си поведение и чувство за отговорност в служебната и извън служебната си дейност, винаги е давала пример за висок морал и почтеност.

Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65-годишна възраст, Илона Кръстенякова от заеманата длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, считано от 20.01.2021 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд