Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение обобщен отчет за 2020 година на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС“

20 януари 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение обобщен отчет на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС“ относно образуваните дисциплинарни производства срещу прокурори и следователи и наложените дисциплинарни наказания по чл. 308, ал.1 от ЗСВ за периода от 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. В него се съдържа информация за образуваните и приключили дисциплинарни производства от Колегията, както и за разгледаните преписки от Комисията, от които 26 са свързани с дисциплинарната отговорност на прокурорите, следователите и административните ръководители и 55 преписки - с дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

През отчетния период Прокурорската колегия, по предложение на Комисията, е образувала 8 дисциплинарни производства по реда на чл. 316 от ЗСВ, като 4 от тях са продължени, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, изречение второ, във връзка с чл. 314, ал. 2 от ЗСВ. Възобновени са три дисциплинарни производства, образувани през предходни години.

През 2020 г. с решение на Прокурорската колегия на ВСС са приключени общо 6 дисциплинарни производства – по 2 от 2018 г., 2019 г. и 2020 г. В края на отчетния период неприключилите дисциплинарни производства са 8, от които 5 са образувани през 2020 г. и по 1 през 2013 г., 2017 г. и 2018 г.

Две от приключилите производства са прекратени поради освобождаване на магистрата от длъжност и смърт на магистрата. По 2 производства Колегията не е наложила дисциплинарни наказания като е приела, че по едното магистратът не е извършил дисциплинарно нарушение, а по другото, че липсва субективният елемент от състава на нарушението, тъй като магистратът не е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си в периода, в който са били извършени деянията. По две от производствата са наложени дисциплинарни наказания. По едното дисциплинарно производство е наложено наказание „забележка”, но решението е оспорено пред Върховния административен съд и не е влязло в сила към 31.12.2020 г., а по другото - „намаляване на основното трудово възнаграждение с 20 на сто за срок от една година“ и решението е влязло в сила.

През 2020 г., по предложение на Комисията, Прокурорската колегия е постановила решения, на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ, по 3 заповеди на административни ръководители за налагане на дисциплинарно наказание „забележка“.

Прокурорската колегия на ВСС е потвърдила всички наложени дисциплинарни наказания. Един от актовете за налагане на дисциплинарно наказание „забележка“ е оспорен пред Върховния административен съд и към 31.12.2020 г. производството е висящо.

За периода от 01 януари до 31 декември 2020 г., по предложение на Комисията, Прокурорската колегия на ВСС е разгледала 5 заповеди на административни ръководители, издадени по реда на чл. 327, ал. 1 от ЗСВ, за обръщане на внимание на прокурори и следователи за допуснати от тях нарушения по образуването и движението на делата или по организацията на работата им. Заповедите са приети за сведение от Прокурорската колегия и са приложени в кадровото дело на съответния магистрат.

През 2020 г. са постановени общо 9 окончателни решения на Върховния административен съд по жалби против решения по дисциплинарни производства. Жалбите срещу 6 от решенията на Прокурорската колегия на ВСС по дисциплинарни производства са отхвърлени с влязло в сила решение на съда, а 2 жалби са оставени без разглеждане. Само 1 решение на Прокурорската колегия на ВСС за налагане на дисциплинарно наказание е отменено от съда.

По оспорени решения на Прокурорската колегия на ВСС, с които са потвърдени заповедите на административните ръководители за налагане на дисциплинарно наказание „забележка“ потвърдените от ВАС решения са общо 2.

През 2020 година КДДВИВСС е разгледала 17 бр. акта с резултати от извършени комплексни планови, тематични и контролни проверки от ИВСС в прокуратурите, като се констатира значително по - малък брой дадени препоръки към административните ръководители на проверените прокуратурите в сравнение с 2019 година.

Общо 14 на брой са сигналите от ИВСС, изготвени на основание чл.54, ал.1, т.5 от Закона за съдебната власт. Същият брой – 14, са информации от административни ръководители, относно изпълнение на препоръки, дадени в актове и сигнали от проверки на ИВСС.

През периода са разгледани, приети и анализирани данни за установените от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по Глава трета „а“ ЗСВ, както и отчети на министъра на правосъдието за постъпили и изплатени обезщетения по реда на Глава трета „а“ ЗСВ за следните периоди: 01.10.2019 г. - 31.12.2019 г.; 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г.; 01.04.2020 г. - 30.06.2020 г. и 01.07.2020 г. - 30.09.2020.

Изготвен и разгледан е анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок – 1 на брой за периода: 01.10.2019 г. - 31.03.2020 г., задължение по чл. 60м,

ал.2 ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд