Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съден съвет оптимизира щатната численост на районни и окръжни прокуратури, във връзка с планиране на длъжности и обявяване на конкурси за „младши прокурор“ и „младши следовател“

21 януари 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет съкрати, на основание чл. 30, ал. 2 т. 8 от ЗСВ, по една длъжност „младши прокурор“ от щатната численост на районните прокуратури – Елин Пелин, Хасково и Стара Загора, считано от датата на освобождаване на длъжността от младшите прокурори с изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ през 2021 г. Съответно са разкрити по една длъжност „младши прокурор“ в районните прокуратури в Монтана, Кърджали и Силистра.

На посоченото основание, Пленумът на ВСС съкрати щатната численост на Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - София с 2 свободни длъжности „следовател“, както и по 1 свободна длъжност в следствените отдели в окръжните прокуратури в Ловеч и Хасково, считано от датата на вземане на решението. С него са разкрити 2 щатни длъжности „младши следовател“ в следствения отдел на Окръжна прокуратура – София и по 1 длъжност в следствените отдели в окръжните прокуратури в Ловеч и Хасково.

Решенията са съобразени с натовареността на съответните прокуратури и следствени отдели.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд