Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС утвърди указания и лимити за изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2021 г.

21 януари 2021 година

Пленумът на ВСС утвърди Указания за изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2021 г., които ще бъдат изпратени на органите на съдебната власт. Съгласно чл. 11, ал. 13 от Закона за публичните финанси, ВСС в качеството си на първостепенен разпоредител с бюджета на съдебната власт упражнява контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен, при спазване на определените с чл. 20 от същия закон принципи. В срок до 10.02.2021 г. утвърдените от Пленума на ВСС бюджети на второстепенните разпоредители по бюджета на съдебната власт следва да се публикуват на техните интернет страници, съобразно чл. 57, ал. 1 от ЗДБРБ за 2021 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи показатели и условия за изпълнение на бюджета на съдебната власт за 2021 г. във връзка с ПМС № 408 от 23.12.2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 05.01.2021 г.). Определен е лимит на разходите за представителни цели за 2021 г., съгласно чл. 36, т. 1 от ПМС № 408/23.12.2020 г. в размер на 70 000 лв. за ВСС. За ВКС, ВАС, Прокуратурата на Република България, Инспектората към ВСС и Националния институт на правосъдието той ще се определя по решение на съответния ръководител или на съответния колективен орган на управление, след съгласуване с Комисия „Бюджет и финанси“. За апелативните, административните, военните и окръжните съдилища, апелативен специализиран наказателен съд и специализиран наказателен съд лимитът става 950 лв. Съдилищата с численост над 50 щ. бр. имат право на представителни разходи в размер на 800 лв.; съдилищата в областните градове по 700 лв., а останалите районни съдилища по 600 лв. Определените лимити на разходите за представителни цели са в рамките на утвърдените бюджети за 2021 г. Лимитите на прокуратурите се определят от главния прокурор на Република България.

Органите на съдебната власт могат да извършват разходи за пътуване по реда на чл. 37, ал. 1, т. 1 от ПМС № 408/23.12.2020 г. в рамките на утвърдените им бюджети за 2021 г. Средствата за СБКО се определят в размер на 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати, като се разходват и отчитат по реда на чл. 38 от ПМС № 408/23.12.2021 г. в рамките на утвърдените бюджети за 2021 г.

Изплащането на сумите за облекло на членовете на ВСС, ИВСС, магистратите и съдебните служители ще се извършва в рамките на утвърдения бюджет на съответния орган на съдебната власт за 2021 г. в съответствие с утвърдените от Пленума на ВСС Правила за определяне и изплащане на суми за облекло на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители в органите на съдебната власт. Изплащането на сумите за облекло за 2021 г. ще бъде в размер на две средномесечни заплати на заетите лица в бюджетната сфера по отчетни данни на НСИ за IV-то тримесечие на 2020 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд