Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия Съвета да подписва договори за осигуряване на зали за провеждане на изпити за младши магистрати

21 януари 2021 година

Пленумът на ВСС прие за сведение взетите решения от проведените две заседания на комисия „Бюджет и финанси“ на 11.01.2021 г. и на 13.01.2021 г., които са отразени в публикуваните на интернет сайта на ВСС протоколи № 1 и № 2.

Правомощието да взема решения, свързани с плащания и с финансиране на органите на съдебната власт, и взаимоотношенията с компетентните държавни органи във връзка с бюджета на съдебната власт, са делегирани на комисия „Бюджет и финанси“, в състав не по-малко от четирима нейни членове, извън правомощията, предоставени ѝ с решения на ПВСС по т. 12 от протокол № 2/24.01.2019 г. и по т. 5 от протокол № 2/30.01.2020 г.

Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да подписва през 2021 г. договорите за наем на зали и аудитории за целите на провеждането на писмените изпити в конкурсите за младши магистрати и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт.

През настоящата година предстои съгласно изискването на чл. 176, ал. 2 от Закона за съдебната власт обявяване и провеждане на централизирани конкурси за младши магистрати в окръжните съдилища, както и съобразно изискването на чл. 176, ал. 3 от ЗСВ конкурси за първоначално назначаване в органите на съдебната власт. Поради големия брой на участниците в тях писмените изпити се провеждат в залите и аудиториите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а във връзка с извънредната епидемична обстановка в страната и с цел спазване на въведените противоепидемични мерки през 2020 г. в зали Интер Експо Център. За участие в конкурса за младши съдии през миналата година бяха допуснати 775 кандидати, в конкурса за първоначално назначаване в районните съдилища – 154 кандидати. През 2020 г. кандидатите в процедурата за младши прокурори са 955, за младши следователи – 813, а в последния проведен конкурс за първоначално назначаване в районните прокуратури през 2018 г. участниците са 296. Провеждането на писмените изпити с такъв голям брой кандидати налага подписване на договори за наем за осигуряване на зали и аудитории. Съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 2, т. 7 от Правилника за организацията на дейността на ВСС и неговата администрация, представляващият ВСС сключва договорите, по които Съветът е страна, след решение на Пленума.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд