Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра Милена Костова-Колева за втори мандат за административен ръководител – председател на Районен съд – Стара Загора

9 февруари 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 12 гласа „за“ избра за втори мандат Милена Костова-Колева за „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Стара Загора. В обсъждането и гласуването на кандидатурата ѝ не участва Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, поради направен отвод.

Милена Колева има над 22 години юридически стаж в органите на съдебната власт. В Районен съд – Стара Загора е назначена на 05.01.1998 г., в периода от 19.11.2014 г. до 19.11.2019 г. е била председател, а от 20.11.2019 г. и към настоящия момент е и. ф. административен ръководител на съда.

Съдия Колева мотивира участието си в изборната процедура с получената безрезервна подкрепа от своите колеги, с постигнатите резултати и положителни промени в предходния ѝ мандат, с натрупания професионален и управленски опит, с добрия микроклимат в съда и постигнатото взаимодействие с институциите и неправителствените организации в съдебния район.

В Концепцията за стратегическо управление тя посочва ясни стандарти в планирането и управлението на съда, които да гарантират усъвършенстване качеството на работните процеси в хода на съдопроизводствените дейности, широк достъп и стриктни правила за контрол и прозрачност на съдебния процес, както и за постигане на по-високо обществено доверие в правораздавателната система. Заложените конкретни цели и мерки са свързани с повишаване на качеството и бързината на правораздавателната дейност, съдийското самоуправление, електронно правосъдие, подобряване на връзките с медиите и на обществения имидж на съда. Предвижда се засилване формите на регионалните обучения, продължаване на установената практика за ежемесечно обсъждане на актовете на Окръжен съд – Стара Загора; провеждане на съвместни съвещания и работни срещи със съдиите от Окръжен съд – Стара Загора и Административен съд – Стара Загора; въвеждане на времеви стандарти, обхващащи етапите на подготовка, разглеждане и решаване на делата, които да позволят набелязване на механизми за преодоляване на проблемите във фазите, с трайно забавяне. Съдия Колева постави въпроса за кадровото обезпечаване на съдийските длъжности и ускоряване процеса по обявяване и провеждане на конкурсите за незаетите места.

В областта на електронното правосъдие се предлага въвеждане на електронна размяна на книжа между Районен съд – Стара Загора и институциите на държавната и местната власт в града; създаване на специален хиперлинк за делата с особен обществен интерес; въвеждане на опция за синтез на речта, за да може да се получава информация и от говорещи английски и френски език, предвид участието на чужди граждани в много производства. Заявена бе готовността на съда за работа с електронното правосъдие и активното му участие в неговото въвеждане.

Кандидатът презентира въведената от съда качествено нова услуга „Интегрирана информационна система за гражданите в Съдебната палата гр. Стара Загора“, която предоставя на мобилните устройства информация за процедурите в съдебната сграда, свързаните с тях канцеларии и бланки на документи, както и навигация за лесното намиране на съдебните служби.

Предлага се в годишните доклади на съда да бъде включен раздел за независимостта на съда, съдържащ анализ на всички случаи за опит за упражняване на влияние върху съда, направени отводи, сигнали и резултати от извършени регулярни или извънредни инспекции от ИВСС.

Въпроси към кандидата постави Цветинка Пашкунова – член на ВСС, която поиска повече информация за възможностите на Интегрираната информационна система за гражданите и за опита на съда при работа в пандемична обстановка.

Подкрепа за кандидата заявиха Цветинка Пашкунова и Боряна Димитрова – членове на ВСС, като отбелязаха нейното безспорно и достойно представяне, натрупания административен и организационен опит, и високо оценените ѝ лични и професионални качества в атестацията и етичното становище, умението ѝ да мотивира колектива и създава добра работна атмосфера. Изразен бе респект от прилаганите в съда иновативни подходи за работа с гражданите, при въвеждане на електронното правосъдие и за повишаване на общественото доверие в съда.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд