Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Илия Илиев за изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Окръжен съд – Видин

9 февруари 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт преназначи Васил Василев – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Видин, на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – София, считано от датата на встъпване в длъжност на изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Окръжен съд - Видин.

Колегията възложи на съдия Василев да довърши започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.

Решението е във връзка с постъпило в СК искане от съдия Василев за преместване в Окръжен съд – София.

Поради настъпилите нови обстоятелства, на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от ЗСВ и в изпълнение на решение на СК по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Колегията определи Илия Илиев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Видин, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд