Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира 17 и повиши в ранг 6 съдии

9 февруари 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, т. 1 от Закона за съдебната власт (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ  (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), проведе предварително атестиране на Красимир Сотиров – съдия в Софийския районен съд, като прие комплексна оценка „много добра“ – 100 точки.

Колегията проведе на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ атестиране за придобиване на статут на несменяемост на Теодора Шишкова – съдия в Районен съд – Варна, като прие на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ комплексна оценка „много добра“. Съдия Шишкова придобива статут на несменяемост на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

С решение на СК е проведено на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Евтим Банев и Ивелина Янева – съдии в Административен съд – Велико Търново, на Камелия Серафимова – съдия в Административен съд – София-град, за всеки от които е приета комплексна оценка „много добра“.

Проведено е периодично атестиране на основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ на Соня Найденова – съдия в Софийски градски съд, на Невяна Захариева – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Омуртаг, на Янко Чавеев – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Самоков, на които са определени комплексни оценки „много добра“.

На основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ е проведено извънредно атестиране на Десислава Чалъкова-Минчева и на Димитър Иванов – съдии в Районен съд – Велико Търново, на Тодор Тихолов – съдия в Районен съд – Никопол, на Радослава Маждракова – и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Казанлък, на Светослава Цонева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд – Плевен и и. ф. „административен ръководител – председател“, на Димитър Фикиин – и. ф. „административен ръководител – председател“ на Военно-апелативен съд, като за всеки е приета комплексна оценка „много добра“.

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 234 от ЗСВ повиши Нина Коритарова – съдия в Районен съд – Сливен, и Силвия Николова – съдия в Районен съд – Благоевград, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, както и Мая Кирчева – съдия в Районен съд – Луковит, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.

На същото основание са повишени Христо Симитчиев – съдия в Окръжен съд – Стара Загора, Диляна Господинова – съдия в Софийския градски съд, Дора Михайлова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – София, Румяна Танева – съдия в Окръжен съд – Стара Загора, Пламен Караниколов – съдия в Районен съд – Варна, Чавдар Костов – съдия в Софийския районен съд, и Теодора Йорданова-Момова – съдия в Районен съд – Шумен, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.

Колегията прекрати откритата процедура по атестиране на Веселин Монов, открита с решение на КАК-СК по протокол № 32/04.10.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд