ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на
17 февруари 2021 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Монтана
Кандидати:
- Миглена Кирилова Митрева - Тодорова – прокурор в Районна прокуратура – Монтана;
- Росен Петков Русинов – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор, изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Монтана.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
* * *
2. Искане от главния прокурор за временно отстраняване от длъжност на прокурор, на основание чл. 230, ал. 1 от ЗСВ /съгласно решение по протокол № 5/10-13.02.2021 г., т. 2/.
* * *
3. Искане за възстановяване на длъжност на Надежда Тодорова Куюмджиева – Тодорова – следовател в Следствен отдел на Софийска градска прокуратура, временно отстранена от длъжност /съгласно решение по протокол № 22/17.06.2020 г., т. 19/.

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

4. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 11/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет.
Внася: Дисциплинарен състав
5. Произнасяне по определение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 12/2020 г. по описа на Висшия съдебен съвет.
Внася: Дисциплинарен състав

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

6. Проект на решение за откриване на процедура за избор на административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Габрово.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Велико Търново за назначаване на Светлана Пенчева Иванова - прокурор в Окръжна прокуратура - Велико Търново, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Велико Търново.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура - Пловдив за назначаване на Мирослав Христев Христев - прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-военно-окръжен прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура - Пловдив.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Стара Загора за назначаване на Митко Динев Игнатов - прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Стара Загора.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение по предложение за оптимизиране на щатната численост на Окръжна прокуратура - Кюстендил и назначаване на заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на органа.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение по предложението на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районна прокуратура - Сливен за назначаване на Милена Стоянова Велкова - прокурор в Районна прокуратура - Сливен, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура - Сливен.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение по предложение за оптимизиране щатната численост на Районна прокуратура - Кърджали и назначаване на заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на органа.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение по предложение за поощряване на Илона Василева Кръстенякова - освободена от заеманата длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, считано от 20.01.2021 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение по предложение за поощряване на Николай Иванов Иванов - освободен от заеманата длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура - Перник, считано от 01.02.2021 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение за придобиване статут на несменяемост на Пламен Тенков Пантов - прокурор в Районна прокуратура - Пазарджик.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение за придобиване статут на несменяемост на Бранимира Веселинова Вергова - следовател в Националната следствена служба.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение за придобиване статут на несменяемост на Нели Симеонова Цветкова - следовател в Националната следствена служба.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение за извънредно атестиране на Николай Василев Русинов - прокурор в Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Проект на решение за извънредно атестиране на Камен Иванов Каменов - изпълняващ функциите „административен ръководител - районен прокурор“ и заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Враца.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Проект на решение за извънредно атестиране на Тихомир Георгиев Шабов - изпълняващ функциите „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура - Велико Търново.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
21. Проект на решение за извънредно атестиране на Румен Валентинов Сираков - изпълняващ функциите „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура - Хасково.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
22. Проект на решение за придобиване статут на несменяемост на Десислава Евгениева Трифонова - прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
23. Проект на решение за придобиване статут на несменяемост на Стефка Георгиева Георгиева - прокурор в Районна прокуратура - Добрич.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
24. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура - Хасково за повишаване на Христина Запрянова Жисова - прокурор в Районна прокуратура - Хасково, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
25. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Пловдив за повишаване на Венелин Момчилов Савов - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
26. Проект на решение по предложението на Михаела Николаева Георгиева - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП“, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в АП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

27. Допълване на решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 42/25.11.2020 г., т. 9.
Внася: Комисия „Съдебна администрация“
28. Проект на решение по предложението на главния прокурор за кадрови промени в администрацията на Прокуратурата на Република България.
Внася: Комисия „Съдебна администрация“
29. Проект на Класификатор на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България, на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ.
Внасят: Комисия „Съдебна администрация“ и комисия „Бюджет и финанси“
* * *
30. Заповед на главния прокурор за изменение на заповед № РД-04-461/02.12.2020 г./ за свикване на Общо събрание на следователите за избор на член на Висшия съдебен съвет.
Внася: главен прокурор

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:
ИВАН ГЕШЕВ


Публикувано на:
12 февруари 2021 г.


 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд