Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет излъчи 10-те кандидатури за европейски делегиран прокурор

13 февруари 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет гласува, и излъчи по реда на чл. 17 от Правилата за подбор на кандидати за европейски делегиран прокурор следните кандидатури:

1. Светлана Георгиева Шопова – Колева - прокурор в Софийска градска прокуратура – 8 гласа „За”, 1глас  „Против”;

2. Вероника Бориславова Трифонова – прокурор в Софийска районна – 7 гласа „За”, 2 гласа „Против”;

3. Бойко Кирилов Калфин – прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил - 7 гласа „За”, 2 гласа „Против”;

4. Божидара Евгениева Ганева – Димова – прокурор в Софийска районна прокуратура - 7 гласа „За”, 2 гласа „Против”;

5. Бисерка Иванова Стоянова - следовател в Национална следствена служба – 6 гласа „За”, 3 гласа „Против”;

6. Венцислав Данев Фердинандов - прокурор в Специализираната прокуратура – 6 гласа „За”, 3 гласа „Против”;

7. Преслава Теодосиева Петкова - следовател в Следствения отдел в Специализираната прокуратура - 6 гласа „За”, 3 гласа „Против”;

8. Мая Паскалева Ковачева - следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура – 6 гласа „За”, 3 гласа „Против”;

9. Христо Кръстев Крачунов - съдия в Софийски районен съд – 6 гласа „За”, 3 гласа „Против”;

10. Димитър Здравков Беличев - прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив - 6 гласа „За”, 3 гласа „Против”.

Те са получили най-много гласове, до попълване на обявения за подбор брой места - 10.

Процедурата пред Висшия съдебен съвет не е финална, след вземане на своето решение, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет следва да уведоми Европейския главен прокурор чрез Министъра на правосъдието, за излъчените кандидати. В случай на отхвърляне, на някои от предложените кандидатури, съгласно чл. 17, параграф 1, изр. 2 от Регламента, с решение, Колегията следва да изпрати по реда на чл. 17, ал. 3 от Правилата следващия кандидат, получил в подкрепа най-много гласове.

Прокурор Шопова-Колева притежава над 15 години юридически стаж, като в периода от 2006 г. до 2009 г. е младши прокурор при Софийска районна прокуратура, от 2009 г. до 2015 г. е прокурор при Софийска районна прокуратура, а от 2015 г. до настоящия момент е прокурор при Софийска градска прокуратура. Притежава образователно-квалификационна степен „Магистър по право“ от Софийски университет „Климент Охридски“ – юридически факултет, гр. София, притежава завършена международна магистърска програма „Право на Европейския съюз. Магистър е по премината магистърска програма „Право на Европейския съюз“ в Университет на Нанси, Република Франция. Отлично владее английски и френски език. Присъствала е на множество обучения, семинари и специализации в чужбина. Награждавана е два пъти от главен прокурор. През 2018 г. е повишена в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, а с решение на ВСС по протокол № 60/03.12.2015 г. има определена комплексна оценка от атестирането „Много добра“. Има задълбочени познания за разследване на престъпления, свързани с финансови интереси на ЕС и създаването на Европейската прокуратура.

Прокурор Трифонова притежава над 18 години юридически стаж, като в периода от 01.05.2002 г. до 01.11.2002 г. е сътрудник СКИ В ПРБ - ГП, от 01.11.2002 г. до 01.01.2003 г. е правен съветник-експерт в ПРБ - ГП, от 01.01.2003 г. до 13.04.2009 г. е съдебен съветник в ПРБ - ГП, от 13.04.2009 г. до 01.02.2011 г. е прокурорски помощник в ПРБ - ГП, от 01.02.2012 г. до 17.12.2020 г. е началник кабинет на главния прокурор, а от 02.07.2012 г. до 17.12.2020 г. е прокурор в СРП. Притежава магистърска степен „Право на ЕС“, диплома от Кралство Испания, придобива статут на несменяемост през 2018 г., повишена е в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ през 2020 г., последната й атестация е с комплексна оценка „Много добра“. Отлични познания по испански език и разширено изучаване на английски език с преминат курс за юридически английски.

Прокурор Калфин притежава над 16 години юридически стаж, като в периода от 2006 г. до 2014 г. е прокурор в РП – Кюстендил, от 2014 г. до 2015 г. е командирован в ОП - Кюстендил, а от 2015 г. до настоящия момент е прокурор в ОП - Кюстендил. С решение по протокол №19/04.07.2018 г. на Прокурорската колегия на ВСС е повишен в ранг „прокурор в АП“, а с решение по протокол №4/07.02.2018 г. на Прокурорската колегия на ВСС е периодично атестиран с оценка „Много добра“. Притежава образователно-квалификационна степен „Магистър по право“ от Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Кандидатът е завършил езикова гимназия с профил английски език и успешно е преминал курс за юридически английски. Професионалното му развитие е неразривно свързано с международното сътрудничество по наказателни дела. Присъствал е на редица обучения и семинари по тази тема.

Прокурор Ганева-Димова притежава над 12 години юридически стаж, като в периода от 2009 г. до 2014 г. е прокурорски помощник при САП, от 2014 г. до 2015 г. е прокурор при Районна прокуратура - Бургас, а от 2015 г. до 2020 г. е прокурор в СРП. В периода от 23.10.2018 г. и от 12.12.2018 г. до настоящия момент е командирована в СГП. Притежава образователно-квалификационна степен „Магистър по право“ от Софийски университет „Климент Охридски“ – юридически факултет, гр. София. Притежава сертификат за завършен курс по английски език – ниво С1, владее и испански език. През 2019 г. придобива статут за несменяемост, както и е повишена в ранг „прокурор в АП“, през 2014 е атестирана извънредно с комплексна оценка „Много добра“. Има опит по дела за данъчни престъпления.

Следовател Стоянова притежава над 23 години юридически стаж, като в периода от 1997 г. до 2012 г. е следовател в Столична следствена служба и Следствен отдел на Софийска градска прокуратура, от 2012 г. до 2018 г. е следовател в НСлС, от 2018 г. до 05.10.2020 г. е следовател, Завеждащ специализиран отдел 01 „Стопански“ в Националната следствена служба, а от 05.10.2020 г. до настоящия момент е следовател в Специализиран отдел 03 „Стопански“ на Националната следствена служба. Притежава образователно-квалификационна степен „Магистър по право“ от Софийски университет „Климент Охридски“ – юридически факултет, гр. София. Постоянен преподавател по Наказателно право и процес на кандидати за младши следователи, випуск 2020-2021 г. и випуск 2005-2006 г. Притежава удостоверение за придобита квалификация учител по английски език, издадена от ПГ с преподаване на немски и английски език „Роза Люксембург“, Михайловград и сертификат за завършено ниво юридическа терминология по английски език в съответствие с Общоевропейската референтна рамка за чужди езици, София. През 2002 г. придобива статут на несменяемост, с решение на ВСС по протокол №25/23.05.2006 г. е повишена в ранг „Следовател в НСлС“, а с решение на ВСС по протокол №40/01.12.2011 г. е определена с „Много добра“ оценка от атестиране. Участвала е в няколко семинара по проблемите на престъпленията, свързани със злоупотреби с еврофондове.

Прокурор Фердинандов притежава над 20 години юридически стаж, като в периода от 2000 г. до 2001 г. е съдебен кандидат в ОС – Плевен, от 2001 г. до 2002 г. е младши прокурор в РП – Плевен, от 2002 г. до 2019 г. е прокурор в РП – Плевен. От 15.07.2019 г. до настоящия момент е прокурор при Специализираната прокуратура. В периода от 01.01.2018 г. до 30.01.2018 г. е командирован на длъжност „прокурор“ в РП-Никопол. Придобива статут на несменяемост с решение на ВСС, по протокол №2/17.01.2007 г., повишен е в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ с решение на ВСС по протокол №8/13.03.2019 г. и е атестиран с комплексна оценка „Много добра“ с решение по протокол №34/17.06.2015 г. Притежава образователно-квалификационна степен „Магистър по право“ от Софийски университет „Климент Охридски“ – юридически факултет, гр. София Притежава много добро владеене на английски език – ниво С1 и е преминал специализирано обучение на английски език за юристи, притежава множество квалификации, обучения и специализации в чужбина, като обучение в Европейската правна академия на тема: „Компетенции на европейската прокуратура и взаимодействие с националните власти“, обучение на ФБР академия в Източна Европа.

Следовател Петкова има над 19 години общ юридически стаж, като в органите на съдебната власт са над 16 години. В периода от 2001 г. до 2002 г. е съдебен кандидат в СГС, от 2005 г. до 2006 г. е младши следовател в ОСлС – Ловеч, от 2006 г. до 2007 г. е следовател в Столична следствена служба, от 2009 г. до 2018 г. е следовател в Следствен отдел при Софийска градска прокуратура. От 01.02.2018 г. до настоящия момент е на длъжност следовател в Следствения отдел при Специализираната прокуратура. В периода от 11.12.2017 г. до 01.02.2018 г. е командирована да изпълнява функциите на следовател в Следствен отдел при Специализираната прокуратура. Притежава образователно-квалификационна степен „Магистър по право“ от Софийски университет „Климент Охридски“ – юридически факултет, гр. София и специализация по Международни отношения с квалификация „сътрудник в международен отдел“, Софийски университет „Климент Охридски“. Присъствала е на множество обучения, семинари и специализации в чужбина. Притежава богат опит по дела за корупционни престъпления и висок обществен интерес.Отлично владее английски език, притежава и сертификат за завършено ниво юридическа терминология по английски език, издадени от НИП, НИМ – Румъния, Британски съвет и Британското посолство в София. Владее и немски език. През 2010 г. придобива статут за несменяемост, през 2012 г. е повишена в ранг „следовател в НСлС“, а с решение на ВСС по протокол № 48/30.10.2014 г. й е определена комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

Следовател Ковачева притежава над 16 години юридически стаж, като в периода от 2005 г. до 2007 г. е младши следовател в ОСлС – Хасково, от 2007 г. до 2012 г. е следовател в ОСлС – Хасково, а от 2012 г. до настоящия момент е следовател в Следствен отдел при СГП. Притежава диплом за завършено юридическо образование от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, магистър е и по Социална психология. Била е стажант на Европейска мрежа за съдебно обучение - EJTN. През 2017 г. е повишена в ранг „следовател в НСлС“. Владее отлично английски език – ниво С1 и руски език,  има завършен курс по юридически английски език, владее базово испански език. Награждавана е двукратно от главния прокурор. Като следовател има практика по икономически и корупционни дела. Взимала е участие в семинари по проблемите на злоупотребите с еврофондовете и  корупцията.

Съдия Крачунов притежава общ юридически стаж над 15 години, като в органите на съдебната власт са над 11 години. В периода от 2009 г. до 2012 г. е съдия в Районен съд – Видин, в периода от 2012 г. до 2016 г. е съдия в СРС. От 01.10.2016 г. до 14.01.2021 г. е съдия в СРС. Магистратския стаж му е само като съдия, от които само 2 години като наказателен, а останалите – като граждански и търговски. Притежава образователно-квалификационна степен „Магистър по право“ от Софийски университет „Климент Охридски“ – юридически факултет, гр. София. Притежава високо ниво на владеене на английски език – С1 спрямо Европейската рамка. Присъствал е на множество обучения, семинари и специализации в чужбина, има учебни обмени по линия на Европейската мрежа за съдебно обучение в Испания и Белгия. Придобива статут на несменяемост през 2015 г., повишен е в ранг „съдия в АС“ през 2018 г., а през 2015 г. е атестиран с комплексна оценка от атестирането „Много добра“. Има добро познаване на правото на ЕС.

Прокурор Беличев притежава над 12 години юридически стаж, като в периода от 2010 г. до 2013 г . е младши прокурор в РП - Хасково, от 2013 г. до 2015 е прокурор в същата прокуратура, от 21.03.2015 г. до 27.07.2015 г. е прокурор в РП - Пловдив, като от 28.07.2015 г. до 31.08.2017 г. е заместник районен прокурор на същата. От 01.09.2017 г. е прокурор в ОП - Пловдив. В периода от 01.06.2019 г. и към момента е командирован като национален експерт в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) към Европейската комисия. Притежава диплома за завършено висше юридическо образование от ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив. Владее отлично английски език – ниво С1, като дипломата за завършено средно образование е от Езикова френска гимназия. Притежава множество квалификации, обучения и специализации. През 2020 г. е повишен в ранг „прокурор в АП“, а през 2016 г. е проведено периодично атестиране с комплексна оценка „Много добра“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд