Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра Лазар Мичев за административен ръководител – председател на Окръжен съд – Разград

16 февруари 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 13 гласа „За“ Лазар Мичев за втори мандат за административен ръководител – председател на Окръжен съд – Разград. Съдия Мичев има над 27 години юридически стаж в органите на съдебната власт. В периода от 20.11.1996 г. до 01.03.2000 г. е съдия в Районен съд – Разград, след което е преназначен на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Разград. От 2004 г. до 2011 г. е заместник-административен ръководител на съда, като от 25.06.2009 г. до 14.09.2009 г. е изпълнявал функциите на административен ръководител. В периода 2015-2020 г. е бил председател на съда, а от 28.01.2020 г. и до настоящия момент е и. ф. административен ръководител.

В изслушването си пред членовете на ВСС съдия Мичев сподели личната си мотивация да участва в процедурата - получената подкрепа и доверие от съдиите и съдебните служители. Той акцентира върху някои от предизвикателствата през последната година – епидемичната обстановка, свързана с COVID-19; внедряването на ЕИСС и работата с нея, която не е преустановявана; резултатите от цялостната дейност на органа.

В Концепцията си за стратегическо управление Лазар Мичев сочи, че в предходния му мандат са реализирани проекти както по отношение на сградния фонд, така за повишаване квалификацията на съдиите и съдебните служители. На база на постигнатите много добри резултати са определени и целите за развитие, които ще осигурят постигане на ново по-високо ниво на Окръжен съд – Разград, като правораздавателен орган от системата на съдебната власт, гарантиращ обективно, навременно и качествено правосъдие. Сред заложените цели са запазване и надграждане на постигнатите стандарти в правораздавателната дейност на съда; още по-висока ефективност и ефикасност; оптимизиране на административната дейност; подобряване на материалната база и реализиране на адекватна медийна политика. Ще продължат утвърдените практики за мониторинг на бързината при разглеждане на делата и на просрочените съдебни актове; периодичен анализ на проверените по инстанционен ред съдебни актове; подобряване разгласата при попълване на списъците с вещи лица и решаване на проблемите, свързани с недостига на вещи лица; обучение на съдебните заседатели и на длъжностните лица, връчващи книжа в населените места, където няма съдилища; по-активно използване на възможностите за призоваване и уведомяване по електронен път; електронен обмен на дела с Окръжна прокуратура – Разград.Предвижда се надграждане на създадената практика за публикуване в създадената електронна папка на важни за работата на съда документи, както и за попълване на електронната папка на делата, чрез сканиране и приобщаване на постъпващите в открито съдебно заседание документи и доказателства. С цел подобряване на материалната база ще се извърши преустройство и ремонт на двете съдебни зали, които ще бъдат разширени и преоборудвани с нови звукозаписни системи и техника за осъществяване на видеоконферентни връзки, както и на работните помещения на третия етаж в сградата на съда. Заявена е готовност за продължаване на проактивната медийна политика и дейностите по укрепване на общественото доверие.

Членовете на Съдийската колегия Атанаска Дишева, Боян Новански и Цветинка Пашкунова зададоха въпроси, свързани с реализирането на Модел 4 за реформа на съдебната карта на съдилищата, придобитите впечатления от използването на модула за отчитане на натовареността и достоверността на статистическата информация, както и за подобряване функционалностите на ЕИСС. Поставен бе въпрос възниквали ли са кризисни ситуации, засягащи независимостта на съдебната власт и какви мерки са предприети.

Кандидатурата на съдия Мичев бе подкрепена от Цветинка Пашкунова и Боряна Димитрова с аргументите, че той притежава необходимите качества за заемане на длъжността, ползва се с подкрепата на колегите си, има принос за спокойната атмосфера, отлично познава работата на съда и организира правораздавателната му дейност, което е предпоставка за успешен втори мандат.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд