Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра Румен Стойнов за административен ръководител – председател на Районен съд – Своге

16 февруари 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 13 гласа „За“ Румен Стойнов за втори мандат за административен ръководител – председател на Районен съд – Своге. Той има над 14 години юридически стаж в органите на съдебната власт. В периода от 19.10.2007 г. до 30.11.2007 г. е прокурор в Районна прокуратура – Сандански, след което от 30.11.2007 г. до 22.12.2008 г. е съдия в Районен съд – Видин. Започва работа в Районен съд – Своге на 22.12.2008 г., а от 18.12.2015 г. до 18.12.2020 г. е председател на съда. От 19.12.2020 г. и към настоящия момент е и. ф. административен ръководител.

В Концепцията си за стратегическо управление кандидатът набелязва като основни цели – качествено, срочно, прозрачно и достъпно правосъдие, равенство, справедливост и предвидимост; развитие на човешките и материалните ресурси на съда; откритост и улеснен достъп до информация; антикорупционна управленска политика и предотвратяване на конфликти на интереси, независимост и отчетност; повишаване на общественото доверие в съда. Сред предвидените мерки са периодичен анализ на проблемните области в работата на съда и предприемане на навременни управленски решения; ефективно използване на статистическите данни за работата на съда; периодичен анализ на практиката на съда и ефекта от приложението на нови законодателни политики и нормативни актове; създаване и въвеждане на обективни измерители за натовареност на съдиите; периодични срещи с представители на въззивния съд и съдии от различните отделения, с цел уеднаквяване на съдебната практика по идентични казуси; периодични срещи с други органи и институции, имащи отношение към съдебния процес, с оглед разрешаване на възникнали проблеми и обезпечаване бързина и срочност на съдебните процедури по образуване и движение на делата; популяризиране и насърчаване прилагането на способите за ускорено и извънсъдебно разрешаване на спорове. Предвижда се изготвяне на информационни табла, бланки-образци и други за улесняване достъпа до съдебна информация при нови съдебни процедури и промяна в нормативната уредба, свързана с работата на съда и страните в процеса. Планирани са периодично провеждане на анкети с граждани и медии, в служби на съда и Интернет страницата на Районен съд – Своге, с цел проучване нивото на достъпност, откритост и познаване работата на съда, обучения за новопостъпили съдебни заседатели; насърчаване работата с училища от Община Своге. Във връзка с антикорупционната управленска политика ще се предостави възможност чрез интернет страницата на съда да се подават сигнали за корупция, както и за конфликт на интереси по отношение на конкретни лица.

 Кандидатурата на съдия Стойнов бе подкрепена от членовете на ВСС Красимир Шекерджиев и Цветинка Пашкунова, които изтъкнаха изразената подкрепа от неговите колеги, успешният му първи мандат, както и представянето му пред Съдийската колегия,

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд