Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители на Окръжен съд – Видин и на районните съдилища в градовете Левски, Тетевен, Брезник, Кюстендил и Шумен

16 февруари 2021 година.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ процедури за избор на административни ръководители на Окръжен съд – Видин и на пет районни съдилища в градовете Левски, Тетевен, Брезник, Кюстендил и Шумен. Три от длъжностите са вакантни към момента, а мандатите на настоящите председатели на Районен съд – Брезник, Районен съд – Кюстендил и Районен съд – Шумен изтичат в периода март – април 2021 г. Решението за откритите процедури ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“ и ще бъде публикувано на интернет сайта на ВСС. Предложения за назначаване на административни ръководители могат да се подават в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“, като приемът на документи може да се осъществява и по пощата.

Съдийската колегия на ВСС прекрати по отношение на Галена Чешмеджиева-Дякова - съдия в Районен съд – Русе, процедурата за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Бяла, поради отказ от участие. Процедурата е открита с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/01.10.2019 г. като до участие в нея е допуснат и друг кандидат - Ивелина Келлева-Бонева съдия в Районен съд – Бяла. Решението на Съдийската колегия ще бъде обявено на интернет сайта на ВСС в раздел Важно/Конкурсни процедури/Избор на административни ръководители.

По предложение от председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков изслушването на кандидата за административен ръководител на Районен съд – Бяла се отлага и вместо на първоначално обявената дата - 2 март, ще се проведе на 9 март 2021 г.

        

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд