Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия предлага на Пленума на ВСС да приеме Правилник за администрацията на Върховния касационен съд

16 февруари 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 342, ал. 1 от ЗСВ, предлага на Пленума на ВСС да приеме Правилник за администрацията на Върховния касационен съд. На основание чл. 342, ал. 3 от ЗСВ Правилникът ще бъде обнародван в Държавен вестник      .

С Правилника се цели привеждането му в съответствие с взетите решения по т. 1.2 и 1.4.1 от протокол № 10 от заседанието на Пленума на ВСС, проведено на 30.04.2020 г., с които считано от 15.07.2020 г. е отнето стопанисването от председателя на ВКС на Съдебната палата на бул. „Витоша“ № 2 в гр. София и е възложено на административния ръководител на Апелативен съд София. Въведените промени касаят прецизиране на дейностите на общата администрация, като се предлагат и изменения, свързани с изискванията за назначаване на съдебни служители, несъвместимостите и задълженията за деклариране на предвидените в ЗСВ и ЗПКОНПИ обстоятелства. Нов момент в Правилника е възможността страните и техните представители да могат сами да копират и фотографират книжата по делата при извършване на справка. На адвокат, който не е пълномощник на страна по делото, копия от приложени към делата книжа се предоставят въз основа на писмена молба и след разпореждане на съдията.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд