Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет атестира и повиши на място в по-горен ранг няколко магистрати

17 февруари 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание, чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Пламен Пантов – прокурор в Районна прокуратура – Пазарджик, Бранимира Вергова – следовател в Национална следствена служба, Нели Цветкова – следовател в Национална следствена служба, Десислава Трифонова – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас, Стефка Георгиева – прокурор в Районна прокуратура –Добрич и Николай Георгиев – прокурор в Районна прокуратура – Ботевград, като прие комплексна оценка „Много добра” и така магистратите придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

На основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ се проведе извънредно атестиране на Николай Русинов – прокурор в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ на Камен Каменов – и. ф. „административен ръководител – районен прокурор“ и заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Враца, Тихомир Шабов – и.ф. „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Велико Търново и Румен Сираков – и.ф. „административен ръководител- районен прокурор“ на Районна прокуратура – Хасково, като Колегията прие комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

Повишени на място в по-горен ранг, на основание чл. 234 от ЗСВ са Христина Жисова – прокурор в Районна прокуратура – Хасково в ранг „прокурор в ОП“, Венелин Савов – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ и Михаела Георгиева – прокурор в Софийска районна прокуратура в ранг „прокурор в АП“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд