Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение за кадрови промени в администрацията на Прокуратурата на Република България

17 февруари 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, разкри по една щатна бройка за длъжност „помощник-готвач“, дирекция „БСДУПБ“, сектор „Управление на почивните бази“, УЦ „Трендафила“, за длъжност „шофьор-куриер/призовкар“, сектор „Техническо обслужване“, за длъжност „камериер“ дирекция „БСДУПБ“, сектор „Управление на почивните бази“, УБ „Боровец“ – к.к Боровец и за длъжност „куриер“ в служба „Регистратура и деловодство“, всичките в администрацията на главния прокурор. Разкрива се и една щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“ във Военно-окръжна прокуратура – София, служба „Защита на класифицираната информация“.

Колегията даде съгласие, по предложение на главния прокурор на Република България за трансформиране на една щатна бройка за длъжност „главен специалист“ в една за длъжност „младши експерт“, трансформиране на една щатна бройка за длъжност „младши експерт“ в една „старши експерт“ в администрацията на главния прокурор, дирекция „БСДУПБ“, сектор „ Счетоводство, методология и материално обезпечаване“, отдел „СДМ“ и трансформиране на една щатна бройка за длъжност „младши експерт“ в една „старши експерт“ в същата дирекция, сектор „Бюджет“. Колегията единодушно даде съгласие за трансформиране на една щатна бройка за длъжност „главен специалист-служител по сигурността на информацията“ в една „служител по сигурността на информацията“ в Окръжна прокуратура – Русе и за трансформиране на една щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“ в една „главен специалист-обработка на деловодна и статистическа информация“ във Военно-окръжна прокуратура – София.

Увеличението на щатната численост на съдебните служители в ПРБ и разликата в размера на възнаграждението на предложените за трансформиране щатни бройки ще бъде финансово обезпечено за сметка на утвърдения бюджет на ПРБ за 2021 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд