КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ДИСТАНЦИОННОТО ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА
НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 17 ФЕВРУАРИ
 2021 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Иван Гешев – Главен прокурор на Република България, и Светлана Бошнакова – член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАЩИ няма
/На заседанието присъства Васил Пеловски – за главен секретар на Висшия съдебен съвет, съгласно Заповед № ВСС – 3004/15.02.2021 г./
/Откриване на заседанието – 13.42 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна точка:
31. Проект на решение за придобиване статут на несменяемост на Николай Кръстев Георгиев - прокурор в Районна прокуратура - Ботевград.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Монтана
Кандидати:
- Миглена Кирилова Митрева - Тодорова – прокурор в Районна прокуратура – Монтана, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”;
- Росен Петков Русинов – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор, изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Монтана, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат:
За Миглена Кирилова Митрева-Тодорова – 0 гласа „за“, 9 гласа „против“
За Росен Петков Русинов – 9 гласа „за“, 0 гласа „против“
На основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Росен Петков Русинов – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор, изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Монтана, на длъжността „административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Монтана, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на встъпване в длъжност.

/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
* * * * *
2. ОТНОСНО: Искане от главния прокурор за временно отстраняване от длъжност на прокурор, на основание чл. 230, ал. 1 от ЗСВ /съгласно решение по Протокол № 5/10-13.02.2021 г., т. 2/

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. ОТСТРАНЯВА ВРЕМЕННО Стойко Иванов Иванов от длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура – Ямбол, обвиняем по досъдебно производство № 160/2020 г. по описа на Следствения отдел към Специализираната прокуратура, пр. пр. № 772/2020 г. по описа на Специализираната прокуратура, за срок от 9 (девет) месеца, считано от датата на вземане на решението.
2.2. На основание чл. 230, ал. 5 от ЗСВ, за периода на временното отстраняване от длъжност, на същия да се заплаща възнаграждение в размер на минималната работна заплата.
(в гласуването не участва Евгени Иванов поради направен самоотвод)
* * * * *

3. ОТНОСНО: Искане за възстановяване на длъжност на Надежда Тодорова Куюмджиева – Тодорова – следовател в Следствен отдел на Софийска градска прокуратура, временно отстранена от длъжност /съгласно решение по Протокол № 22/17.06.2020 г., т. 19/

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВЪЗСТАНОВЯВА Надежда Тодорова Куюмджиева – Тодорова на длъжност „следовател” в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, с оглед изтичане на срокa по чл. 230, ал. 4 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС
4. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 11/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА, че Чавдар Иванов Чавдаров – заместник-административен ръководител на Районна прокуратура – Кърджали, не е извършил дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 3 от Закона за съдебната власт, поради което не му налага дисциплинарно наказание.
5. ОТНОСНО: Произнасяне по определение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 12/2020 г. по описа на Висшия съдебен съвет

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

СПИРА производството по дисциплинарното дело № 12/2020 г. по описа на ВСС до приключване на наказателното производство по досъдебно производство № 370/2020 г. по описа на СО при СГП.
АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ
6. ОТНОСНО: Проект на решение за откриване на процедура за избор на административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Габрово

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. ОТКРИВА, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, процедура за избор на административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Габрово – изтичащ мандат.
6.2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в „Държавен вестник“ могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
6.3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
7. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Светлана Пенчева Иванова - прокурор в Окръжна прокуратура - Велико Търново, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Велико Търново, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на встъпване в длъжност.
8. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Мирослав Христев Христев - прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-военно-окръжен прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура - Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на встъпване в длъжност.
9. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Стара Загора за назначаване на Митко Динев Игнатов - прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Стара Загора

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, Емилия Василева Вакарелска-Тодорова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Стара Загора, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
9.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Митко Динев Игнатов - прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Стара Загора, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на встъпване в длъжност.
9.3. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, във връзка с § 205, ал. 2 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62 от 09.08.2016 г.), Емилия Василева Вакарелска-Тодорова - заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Стара Загора, на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Стара Загора, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на встъпване на Митко Динев Игнатов - прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора, в длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор“ на органа.
10. ОТНОСНО: Предложение за оптимизиране на щатната численост на Окръжна прокуратура - Кюстендил и назначаване на заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на органа

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, втора щатна длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Кюстендил чрез трансформиране на 1 (една) свободна длъжност „прокурор“ от щата на Окръжна прокуратура - Кюстендил в 1 (една) щатна длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор“ на органа, считано от датата на вземане на решението.
10.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл.160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Ивайло Володиев Илиев - прокурор в Районна прокуратура - Кюстендил, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Кюстендил, с ранг „прокурор в АП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на встъпване в длъжност.
11. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Милена Стоянова Велкова - прокурор в Районна прокуратура - Сливен, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура - Сливен, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на встъпване в длъжност.
12. ОТНОСНО: Предложение за оптимизиране щатната численост на Районна прокуратура - Кърджали и назначаване на заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на органа

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, втора щатна длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура - Кърджали чрез трансформиране на 1 (една) свободна длъжност „прокурор“ от щата на Районна прокуратура - Кърджали в 1 (една) щатна длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура - Кърджали, считано от датата на вземане на решението.
12.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл.160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Петя Георгиева Чотрова - прокурор в Районна прокуратура - Кърджали, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура - Кърджали, с ранг „прокурор в ОП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на встъпване в длъжност.
13.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Илона Василева Кръстенякова (освободена с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 1/20.01.202 г., т. 13, от заеманата длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, считано от 20.01.2021 г.) с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за срочно и професионално изпълнение на важни служебни задачи, както и за трайни професионални резултати.
13.2. Решението по т. 13.1 да се предостави на Комисия „Бюджет и финанси“ в изпълнение решение на Пленума на ВСС по Протокол № 2/04.02.2021 г., т. 24.
14.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Николай Иванов Иванов (освободен, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, с решение .на Прокурорската колегия на ВСС по протокол 2/27.01.2021г., т. 8 от заеманата длъжност „прокурор” в Районна прокуратура – Перник, считано от 01.02.2021 г.) с парична награда, в размер на 1000 лв., за срочно и професионално изпълнение на важни служебни задачи, както и за трайни професионални резултати.
14.2. Решението по т. 14.1 да се предостави на Комисия „Бюджет и финанси“ в изпълнение решение на Пленума на ВСС по Протокол № 2/04.02.2021 г., т. 24.
15.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, атестиране за придобиване статут на несменяемост на Пламен Тенков Пантов - прокурор в Районна прокуратура - Пазарджик.
15.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА” на Пламен Тенков Пантов - прокурор в Районна прокуратура - Пазарджик.
15.3. Пламен Тенков Пантов - прокурор в Районна прокуратура - Пазарджик, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
16.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, атестиране за придобиване статут на несменяемост на Бранимира Веселинова Вергова - следовател в Национална следствена служба.
16.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА” на Бранимира Веселинова Вергова - следовател в Национална следствена служба.
16.3. Бранимира Веселинова Вергова - следовател в Национална следствена служба, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
17.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, атестиране за придобиване статут на несменяемост на Нели Симеонова Цветкова - следовател в Национална следствена служба.
17.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА” на Нели Симеонова Цветкова - следовател в Национална следствена служба.
17.3. Нели Симеонова Цветкова - следовател в Национална следствена служба, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
18.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Николай Василев Русинов - прокурор в Софийска градска прокуратура.
18.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА“ на Николай Василев Русинов - прокурор в Софийска градска прокуратура.
19.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Камен Иванов Каменов - изпълняващ функциите „административен ръководител - районен прокурор“ и заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Враца.
19.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Камен Иванов Каменов - изпълняващ функциите „административен ръководител - районен прокурор“ и заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Враца.
20.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Тихомир Георгиев Шабов - изпълняващ функциите „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура - Велико Търново.
20.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Тихомир Георгиев Шабов - изпълняващ функциите „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура - Велико Търново.
21.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Румен Валентинов Сираков - изпълняващ функциите „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура - Хасково.
21.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Румен Валентинов Сираков - изпълняващ функциите „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура - Хасково.
22.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, атестиране за придобиване статут на несменяемост на Десислава Евгениева Трифонова - прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас.
22.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА” на Десислава Евгениева Трифонова - прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас.
22.3. Десислава Евгениева Трифонова - прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
23.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, атестиране за придобиване статут на несменяемост на Стефка Георгиева Георгиева - прокурор в Районна прокуратура - Добрич.
23.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА” на Стефка Георгиева Георгиева - прокурор в Районна прокуратура - Добрич.
23.3. Стефка Георгиева Георгиева - прокурор в Районна прокуратура - Добрич, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
24. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Христина Запрянова Жисова - прокурор в Районна прокуратура - Хасково, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
25. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Венелин Момчилов Савов - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
26. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Михаела Николаева Георгиева - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ
27. ОТНОСНО: Допълнение на решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 42/25.11.2020 г., т. 9

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДОПЪЛВА решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 42 от 25.11.2020 г., т. 9, със следния текст:
„УКАЗВА на административните ръководители на районните прокуратури, включени в третия етап по оптимизиране структурата на районни прокуратури, да бъдат изменени трудовите правоотношение на всички съдебни служители, като за място на работа в актовете за изменение/допълнителните споразумения бъде посочен съдебния район на съответната прокуратура, включващ административно-териториалните граници на няколко общини.“
28. ОТНОСНО: Предложение от главния прокурор за кадрови промени в администрацията на Прокуратурата на Република България

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

28.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щ. бр. за длъжност „помощник-готвач“ в Администрацията на главния прокурор, дирекция „БСДУПБ“, сектор „Управление на почивните бази“, УЦ „Трендафила“.
МОТИВИ: Със заповед от 2013 г. съдебният служител, заемал длъжността „помощник-готвач“ е освободен. След проведено производство е постановено решение, с което съдът отменя уволнението и възстановява служителя на заеманата, преди уволнението длъжност.
Към настоящия момент в щата на Учебния център са утвърдени две щ.бр. за тази длъжност, които са заети и за да бъде възстановен служителят следва да бъде увеличен щата на АГП.
28.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щ.бр. за длъжност „шофьор-куриер/призовкар“ в Администрацията на главния прокурор, сектор „Техническо обслужване“.
МОТИВИ: Необходимост с оглед осигуряване на нормалното функциониране на сектора, свързана с осигуряване на превоз, връчване и пренос на документи, след извършено преразпределение на служебните автомобили и на служителите, които ги обслужват.
28.3. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щ.бр. за длъжност „сервитьор-работник кухня“ и 1 /една/ щ.бр. за длъжност „камериер“ в Администрацията на главния прокурор, дирекция „БСДУПБ“, сектор „Управление на почивните бази“, УБ „Боровец“ – к. к. Боровец.
МОТИВИ: След извършен анализ на утвърдените щатни бройки и заетостта на УБ „Боровец“ е установено, че утвърденият щат е крайно недостатъчен за осигуряване нормалното функциониране на учебната база за провеждане на обучителни мероприятия на ПРБ и при ползване на базата за почивка от магистрати и съдебни служители, поради което е налице необходимост от увеличение на щата.
28.4. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител“ и 1 /една/ щ.бр. за длъжност „куриер“ в Администрацията на главния прокурор, служба „Регистратура и деловодство“.
МОТИВИ: Необходимостта от разкриване на исканите длъжности е поради увеличения документооборот на преписки и деловодната им обработка, поддръжка на регистри, обслужване на граждани, както и увеличеният обем на дейности по вътрешен и външен разнос на документи в АГП.
28.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „главен специалист“ в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „младши експерт“ в Администрацията на главния прокурор, дирекция „БСДУПБ“, сектор „Счетоводство, методология и материално обезпечаване“, отдел „СДМ“.
28.6. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „младши експерт“ в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „старши експерт“ в Администрацията на главния прокурор, дирекция „БСДУПБ“, сектор „Счетоводство, методология и материално обезпечаване“, отдел „СДМ“.
28.7. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „младши експерт“ в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „старши експерт“в Администрацията на главния прокурор, дирекция „БСДУПБ“, сектор „Бюджет“.
МОТИВИ: Предвид високата степен на отговорност на функциите на служителите за посочените длъжности и проявената добра професионална компетентност, в дирекция „БСДУПБ“, изпълняващи дейности, свързани с текущо счетоводно отчитане, контрол на месечните отчети, извършване на проверки, изготвяне на информации, отчитане на приходи и разходи, проверки, анализи и обобщения. Дейности, свързани с текущо финансиране, контрол на плащания, изготвяне на оценки, справки и становища, методическа помощ и др., комисията не възразява на исканите трансформации за длъжности на високо експертно ниво.
29. ОТНОСНО: Проект на Класификатор на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България, на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗДАВА Класификатор на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ, в сила от 01.01.2021 г.
Мотиви:
Съгласно чл. 21, ал. 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, ръководителят на звеното за вътрешен одит се приравнява на длъжността „Директор на дирекция“ в съответното ниво администрация.
С оглед разпоредбата на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, размерът на възнаграждението за длъжността „Ръководител вътрешен одит-директор“ следва да бъде приравнен на размера на възнаграждението за длъжността „Директор“.
Изменението е следното:
1. Размерът на възнаграждението за длъжността „Ръководител вътрешен одит-директор“ в раздел А. „Ръководни длъжности“ се приравнява на размера на възнаграждението за длъжността „Директор“.
* * * * *
30. ОТНОСНО: Заповед на главния прокурор за изменение на Заповед № РД-04-461/02.12.2020 г. за свикване на Общо събрание на следователите за избор на член на Висшия съдебен съвет

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

30.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № РД-04-43/09.02.2021 г. на главния прокурор за свикване на Общо събрание на следователите за избор на член на Висшия съдебен съвет.
30.2. ВНАСЯ заповедта на главния прокурор в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.02.2021 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНA ТОЧКA

31.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, атестиране за придобиване статут на несменяемост на Николай Кръстев Георгиев - прокурор в Районна прокуратура - Ботевград.
31.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА” на Николай Кръстев Георгиев - прокурор в Районна прокуратура - Ботевград.
31.3. Николай Кръстев Георгиев - прокурор в Районна прокуратура - Ботевград, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

/Закриване на заседанието – 15,57 ч./

 

ИЗГОТВИЛ: /п/:
Вася Йорданова
Зоя Костова
Невенка Шопска
Катя Симова
Лидия Здравкова

СЪГЛАСУВАЛ,
Васил Пеловски:
за главен секретар на ВСС
/съгласно Заповед № ВСС-3004/15.02.2021 г./

Разпечатка от гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
18.02.2021 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд