Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи процент на провизия на несъбраните вземания от НАП, КЧСИ и ДСИ за 2020 г. и прие консолидирания финансов отчет на съдебната власт за 2020 г.

18 февруари 2021 година

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие в годишния финансов отчет на съдебната власт да бъдат начислени непогасени вземания към 31.12.2020 г., разпределени по периоди в зависимост от датата на влизане в сила на съответните актове и възложени за събиране от НАП в размер на 448 777 606 лв. за периода 2010-2020 г.

Размерът на прекратените през 2020 г., на основание чл. 255, ал. 1 от ДОПК, във връзка с чл. 173, ал. 2 от ДОПК изпълнителни производства за събиране на вземания по актове, издадени от органи на съдебната власт е 52 652 576 лв.

Определеният процент на провизиране на непогасените вземания за периода е в размер на 100 % за вземания от лица: с прекратена регистрация, попадащи в хипотезата на чл. 86, ал. 1 и 2 от ДОПК; в открито производство по несъстоятелност; с дълг - категоризиран като несъбираем, трудно-събираем или с общ размер на публичния дълг под 100 лв.

Пленумът даде съгласие за разликата между категоризираните от НАП трудносъбираеми и несъбираеми вземания и общо посочените непогасени вземания за периода 2010 – 2015 г. да бъде начислена провизия 70 %.

Възложените за събиране публични вземания на Националната агенция по приходите, Камарата на частните съдебни изпълнители и държавните съдебни изпълнители за периода 2016-2020 г. се провизират с 20 %.

Пленумът на ВСС прие консолидирания годишен финансов отчет на съдебната власт към 31.12.2020 г. и упълномощи г-н Боян Магдалинчев - представляващ ВСС и разпоредител по бюджета на съдебната власт да подпише и представи на Министерство на финансите отчет за изпълнението на бюджета на съдебната власт, съгласно чл. 366, ал. 1 от ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд