Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази положително становище по проект на РМС за приемане Анализ на изпълнението на Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2015–2020 г., както и за приемане на нова Стратегия и пътна карта за периода до 2027 г.

18 февруари 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Анализ на изпълнението на Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2015 – 2020 г.) и за приемане на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021 – 2027 г.) и Пътна карта за изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021 – 2027 г.). Материалите са изготвени от междуведомствена работна група с участието на представители на ВСС, ИВСС, ВКС, ВКП, КПКОНПИ, МП, МВР и други представители на изпълнителната и местната власт. В Анализа на изпълнението на Националната стратегия е направен преглед на изпълнението на всички 34 мерки, залегнали по отделните приоритети на Стратегията. Сред акцентите в анализа са създаването на независим антикорупционен орган, промяната в НПК, с която се възлага на Специализираната прокуратури и Специализирания наказателен съд да извършват разследването и разглеждането на дела за корупционни престъпления, извършени от лица, заемащи висши държавни длъжности; разширяване обхвата на декларираните обстоятелство по декларациите за имущество и интереси, кръгът от деклариращите лица, както и засиления контрол във връзка с тях и други.

В предложения проект на Национална стратегия за периода до 2027 г. се затвърждават залегналите в предходната Стратегия принципи на антикорупционната политика, като предвидените мерки обхващат седем приоритета.

Висшият съдебен съвет е определен сред отговорните институции единствено по мярка 4 – „Укрепване на капацитета на ИВСС за предотвратяване, за превенция и противодействие на корупцията сред заетите в съдебната власт“ към приоритет 1 „Укрепване на капацитета и повишаване на прозрачността в работата на антикорупционните органи и звена“. При изпълнението ѝ представители на ВСС ще вземат участие в междуведомствена работна група за обсъждане необходимостта от актуализация на Стратегията и включване на други дейности за превенция на корупцията сред заетите в съдебната власт.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд