Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение протоколи от проведени заседания на Съвета за партньорство към ВСС и приети решения, във връзка с провеждане на вътрешни конкурси и разработване на Методика за определяне размера на възнагражденията на магистратите

18 февруари 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение протокол № 6/23.11.2020 г., Протокол № 1/29.01.2021 г. от заседанията на Съвета за партньорство към ВСС, както и решение № 1/29.01.2021 г. на Общото събрание на Съвета за партньорство.

Пленумът на ВСС взе решение за изпращане на дирекция „Конкурси на магистрати“ към АВСС предложенията на Съюза на съдиите в България, на Милен Василев – съдия в Апелативен съд гр. София и на съдия Анелия Янева – представител на съдиите, нечленуващи в съсловни организации. След обобщаване в табличен вид предложенията ще бъдат предоставени на Пленума за преценка и евентуално обсъждане на необходимост от предложения за законодателни промени, респективно за оптимизация на сегашната правна уредба в подзаконовите нормативни актове, свързани с конкурсите за преместване и повишаване на магистратите. Предложенията се предоставят и на Комисията по правни въпроси, по компетентност. На дирекция „Бюджет и финанси“ към АВСС се изпраща решението на Общото събрание на Съвета за партньорство относно актуализиране на възнагражденията за разработване на Методика за определяне размера на основните заплати и отделните рангове на магистратите.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд