Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри информация за постигнатия напредък по въпросите, повдигнати в Доклада на Европейската комисия за върховенството на закона за 2020 г. и принос във връзка с подготовката на втория доклад за върховенството на закона за 2021 г.

18 февруари 2021 година

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри информация за постигнатия напредък по въпросите, повдигнати в Доклада на Европейската комисия за върховенството на закона за 2020 г. от 30 септември 2020 г. и принос във връзка с подготовката на втория доклад за върховенството на закона за 2021 г. Отчетени са предприети действия и изпълнени от ВСС дейности по стълб I „Правосъдна система“, раздел „А - Независимост“, свързани с изготвения Проект на правила за формиране на допълнителни трудови възнаграждения на магистратите и съдебните служители за изпълнение на текущите им задачи през годината; създаването на „Публичен регистър на случаите на посегателство срещу независимостта на съдебната власт“; проучване на опита на държавите от ЕС относно отстояване на независимостта на съдебната власт в случаи на посегателство от страна на медии, публични личности, страни в съдебния процес и други, е изпратен въпросник до съдебните власти на страните-членки на ЕС; проучване на общественото мнение за измерване усещането за независимост на съдебната власт, както и степента на доверие в съдебната система сред вътрешните и външните целеви групи; продължаване на Образователната програма на ВСС и Министерство на образованието и науката, като в лекционния курс е включена тема за независимостта на съдебната власт и е изработена листовка. Отчетено е изпълнението на мярката за преустановяване след 31.12.2020 г. на публичния достъп до подадените декларации от магистратите за членство в професионални организации, във връзка с изменение и допълнение на Правилата за водене на централен публичен регистър на декларациите по чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ, както и финансовият ресурс по разходната част на бюджета на съдебната за 2021 г.

 По стълб I „Правосъдна система“, раздел „Б – Качество на правосъдието“ се отчита, че като част от стратегията за електронно правосъдие, регламентирана в чл. 360а и следващите от Закона за съдебната власт, са създадени и функционират Единна информационна система на съдилищата /ЕИСС/ и Единен портал за електронно правосъдие /ЕПЕП/, осигуряващ достъпа на участниците в съдебните дела до електронните папки на делата, електронното призоваване и участие в онлайн съдебни заседания. Разяснено е последващото им развитие чрез проектите – “Укрепване, доразвитие и надграждане и на Единната информационна система на съдилищата” и „Доразвитие на информационните системи на съдилищата за достъп на граждани и юридически лица до е-услуги и е-правосъдие“, които са част от Плана за възстановяване и устойчивост на ЕК 2021г. Предоставена е информация във връзка с решенията на Съдийската колегия, касаеща реформата на съдебната карта на съдилищата. Подробно е представена концепцията на одобрения Модел 4 за оптимизация на съдебната карта и очакваните ефекти от реализацията му, свързани с разрешаване на  съществуващите проблеми с неравномерната натовареност между съдилищата в страната от едно ниво, специализацията на съдиите, ефективността и качеството на правораздаването, кадровото планиране и оптимизация на бюджетните разходи на съдебната система, предвидимост в кариерното развитие на съдиите. Посочено е, че с решение на Съдийската колегия от 02.02.2021 год. е одобрено извършването на промяна в границите на съдебния район на Софийски районен съд и Софийски градски съд като някои отдалечени части на столицата, разполагащи с относителна обособеност /квартали и села/ да преминат към районите на разположените в близост до гр. София районни съдилища. Уточнено е, че решението на Съдийската колегия е изпратено на министъра на правосъдието, за съгласуване съгласно изискванията на чл. 30, ал. 2, т. 7 от ЗСВ, след което предложението за промяна на съдебните райони ще бъде внесено на заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.

Информацията ще бъде изпратена на Петя Тянкова – началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи, и национално лице за контакт по въпросите за върховенството на закона.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд